Home » Informatie over het coronavirus en de kerk

Informatie over het coronavirus en de kerk

Gepubliceerd op 20 oktober 2020 om 00:00

Lees hier meer over de invloed van het coronavirus op de kerkelijke activiteiten.

 

07 oktober 2020

Strakkere richtlijnen rond kerkelijke activiteiten

Nu het aantal besmettingen met corona toeneemt, ook in onze regio, hebben we als kerkenraad, rekening houdend met de richtlijnen van het Kabinet en die van de PKN tot het volgende moeten besluiten:

  • alle kerkelijke activiteiten leggen we voorlopig stil, behalve de erediensten
  • voor de erediensten geldt dat er een maximum van 30 kerkbezoekers, gedurende de gehele dienst dragen we (verplicht) een mondmasker en zingen we niet.
  • aanmelden voor de eredienst blijft noodzakelijk, kom niet onaangemeld naar de kerk.

Omdat 30 het max. aantal bezoekers van de kerkdienst is, is het logisch dat mensen die beslist niet digitaal kunnen kijken naar onze kerkdienst en die onze dienst willen bijwonen, als eerste in aanmerking komen. Als er daarnaast nog veel meer belangstelling is dan 30, zullen we een andere oplossing moeten gaan bedenken om allen die dat willen een kerkdienst te laten bijwonen.


Corona en “hoe nu verder” in oktober

Op 15 maart 2020 zijn we abrupt moeten stoppen met het houden van kerkdiensten. De corona pandemie dwong ons hiertoe, gelet op de richtlijnen van het Kabinet en die van de PKN. Gelukkig konden we 22 maart weer voorzichtig starten met Zondagochtendwijdingen uit de Zionskerk. Diensten zonder kerkgangers die wel rechtstreeks via de Kerkomroep waren te beluisteren. Vanaf zondag 5 juli konden we de Zondagochtendwijdingen ook rechtstreeks met beeld uitzenden via KerkdienstGemist.nl. En sinds 12 juli hebben we weer diensten met kerkgangers in de kerk.

We zijn blij dat in onze regio tot enkele weken geleden het aantal corona besmettingen beperkt was. Dat is voor de kerkenraad aanleiding geweest om ook, gelet op de richtlijnen van het Kabinet en de PKN, weer een aantal zaken op te pakken. Dat kunt u onderstaand lezen. Dat doen we op basis van wat we nu we dit schrijven weten, op 24 september. We durven deze stap te zetten gelet op de huidige situatie en ontwikkelingen in onze regio. Mocht de corona ons ook hier met een tweede (regionale) golf treffen, dan zullen we ogenblikkelijk weer beperkende maatregelen moeten treffen. Dat hopen we niet natuurlijk, maar mocht dat zo zijn dat zullen we dat via de Nieuwsbrief, website en Kerkblad met u delen.

 

We kijken terug op de afgelopen weken waarin we weer kerkdiensten hebben gehouden binnen de coronarichtlijnen. In zijn algemeenheid vinden we dat dit goed is verlopen. We blijven het jammer vinden dat de beleving van de dienst en de gemeenschapszin van het samen kerkzijn mager blijft. De inhoud van de dienst is goed, maar we missen vooral het samen zingen en koffiedrinken na de dienst erg. De vraag die aan de orde komt is welke mogelijkheden er zijn om de beleving en de gemeenschapszin te versterken. Sinds juli 2020 zijn de richtlijnen van het RIVM voor kerkbezoek en zingen tijdens de dienst wat verruimd. Het geeft ons meer mogelijkheden. De richtlijnen geven in relatie tot de omvang van de Zionskerk wel wat ruimte voor het zingen tijdens de dienst. Dat zou met maximaal 80 kerkgangers maximaal 10 minuten kunnen zijn volgens de richtlijn. Dat geldt van voor de huidige situatie in de Zionskerk die inhoud dat het ventilatiesysteem nog niet gerepareerd is. De uitvoering van de reparatie houdt niet in dat we dan heel veel langer kunnen zingen. Maar misschien zouden we het dan kunnen uitbreiden tot 18 minuten mits de situatie rondom de besmettingen niet verslechtert.

Zingen. Het voornemen van de kerkenraad was om voorzichtig te beginnen met gemeentezang tijdens de kerkdienst. Wel op bescheiden schaal: het uitspreken van de Bemoediging, het gezamenlijk bidden van het Onze Vader en een slotlied. Zo hadden we dat op 21 september met elkaar afgesproken. Wat we nu zien is dat het aantal besmettingen met het corona virus sterk toeneemt (de afgelopen week een verdubbeling van het aantal besmettingen). Was van die toename tot voorkort alleen sprake is de randstad en omliggende regio’s, het aantal besmettingen in onze regio stijgt dus ook hard. Dit heeft ons er toe gebracht om het voorgenomen besluit over het weer gaan zingen tijdens de kerkdienst te heroverwegen en voorlopig uit te stellen. Via het Kerkblad, de Nieuwsbrief en de website zullen wij u verder op de hoogte houden van deze ontwikkelingen.

Wel zoeken we naar andere en creatieve mogelijkheden om de beleving van de kerkdienst te versterken. Dus meer afwisseling met filmpjes van Nederland Zingt, muziek, orgelspel, en koorzang.

Koffiedrinken

Voor koffiedrinken na de dienst zien we voorlopig geen mogelijkheden.

Aanmelden

Als we weer gaan zingen tijdens de kerkdienst is het voorgeschreven dat de kerkgangers zich vooraf aanmelden. Daar moeten we strak de hand aan houden. Het tijdstip van aanmelden gaan we vervroegen tot de vrijdag om 18.00 uur. Als u geen internet hebt om aan te melden, kunt u scriba Ron Waverijn bellen, tel. 582119. 

Naar het aanmeldformulier

Nevendienst

De kindernevendienst is van plan om de 1e en de 3e zondag van de maand nevendienst te houden. Dat doen we dan op de Jeugdzolder. De kinderen voor de nevendienst gaan dan direct naar de Jeugdzolder en gaan niet eerst de kerk in.

Lees het nieuwsbericht over de kindernevendienst

Collecteren   

Aan de uitgang bij elke kerkdienst, staan telkens twee collectemandjes, denk er aan bij het naar buiten gaan. Als u niet naar de kerkdienst komt en toch een gift wil overmaken, kunt u gebruik maken van het rekeningnummer van de Diaconie Oostkapelle: NL45 RBRB 0845 0168 57.

Voor giften voor onze eigen Protestantse Gemeente Oostkapelle, maakt u gebruik van het rekeningnummer van onze Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0375 5191 57. 

Crèche

De crèche kan voorlopig nog niet.

V en T

Voor de activiteiten van Vorming en Toerusting gelden ook de coronarichtlijnen voor het gebruik van ruimtes in de kerk. Voor elke ruimte geldt een maximum.

Jeugdkerk

Jeugdkerk kan plaatsvinden omdat voor hen minder strakke regels gelden.

Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief blijven we voorlopig bezorgen, maar alleen nog bij degenen die echt geen aansluiting hebben op internet, en de nieuwsbrief niet via tablet of smartphone kunnen lezen.

Huiskamergesprekken

De huiskamergesprekken kunnen niet bij gemeenteleden thuis plaatsvinden, maar organiseren we in het PKC en Zionskerk.

 

Als kerkenraad hopen we hiermee weer een klein beetje terug te keren naar een opzet  waar we zo vertrouwd mee zijn. Daarbij realiseren we ons dat de verruiming waar we nu mee aan de slag gaan, voor een aantal gemeenteleden reden kan zijn om dan juist niet te komen. Dat respecteren wij. Als kerkenraad hechten we grote waarde aan de behoefte om de beleving van de huidige opzet van de diensten te versterken. Zo hopen wij gezamenlijk, hetzij in de kerk, of thuis, inhoud te geven aan de Bijbelse inspiratie van God, door zijn zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. 

 

Namens de kerkenraad. Ron Waverijn, scriba


Bezoek? Ja, mits

Het blijft voorlopig: Ja, mits. Voorzichtig en met beleid kunnen er bezoeken bij gemeenteleden thuis worden afgelegd – als belangrijke eigenschap van onze kerkelijke gemeente. Bezoek? Het is niet ‘nee’, het is ook nog steeds niet ‘ja’, het is nog wel: ‘ja, mits’. Maar niemand kan worden verplicht: de dominee, de ouderling, de pastoraal medewerker, de bezoeker moet het zelf willen. En ook wie bezocht wordt moet het natuurlijk willen. Bij klachten wordt er geen bezoek gebracht. De 1,5 meter regel blijft bestaan, het liefste buiten, zeker ook binnen. De huiskamers worden vooraf goed gelucht / geventileerd en iedereen let op de hygiëneregels. Zo kan er weer van harte pastoraat en bezoek zijn, maar wel: ja, mits.

Protocol en gebruiksplan

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Het gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen. Het is vastgesteld door de kerkenraad van de PGO op 17 juni 2020.

Bekijk het gebruiksplan

Projectkoor nieuw liedboek

Helaas is het nog niet aan de orde: de repetities met het Projectkoor Nieuw Liedboek. Diverse koorleden hebben aangegeven nog niet samen te willen zingen, om risico’s te vermijden. We stellen de eerste repetitie uit tot nader bericht.

Naar de pagina van het projectkoor nieuw liedboek

Inloophuis   

De maandelijkse inloop en koffiemorgen in het Protestants Kerkcentrum aan de Johan de Pourckstraat 2 stopt voorlopig. De reden is duidelijk: door de preventieve maatregelen tegen de corona-besmetting moet er afstand worden gehouden – en dat maakt ontspannen ontmoeten moeilijk. Zodra het mogelijk is, beginnen we weer. De gastvrouwen Ploni van Daatselaar-de Ruiter en Willy Wattel-Matthijsse houden u op de hoogte.

Kerkdiensten in Simnia

Sinds de uitbraak van de corona-pandemie werden ook op de zondagavond kerkdiensten in het zorgcentrum ‘Simnia’ in Domburg geschrapt. Na overleg met de directie is nu afgesproken om in de maanden oktober en november voorzichtig te herstarten, om de 14 dagen. De verpleegkundigen bewaken de coronaregels en zien toe op een verantwoorde groepsbijeenkomst. 

Concreet betekent dit voorlopig het volgende: er worden enkel kerkdiensten gehouden op de zondagavonden 4 en 18 oktober en op 1 en 22 november – dit is de Eeuwigheidszondag met viering van het H. Avondmaal. Zoals het er nu naar uitziet: in de maand december weer iedere zondag.

Preventieve maatregelen

Gezien de preventieve maatregelen van de overheid en het aanvullend advies van het dienstencentrum van de PKN, hebben wij voor de Protestantse Gemeente Oostkapelle besloten om alle activiteiten en kerkdiensten in maart en april 2020 te schrappen.

Alternatieve mogelijkheden

Wij vinden het als kerkenraad in deze onzekere tijd gewenst om vanuit het Woord van God hoop en troost te bieden en met elkaar onze zorgen te kunnen delen. Dat kan op verschillende manieren:

  • wekelijks door een zondagochtend-wijding door onze eigen predikant ds. Ph.A. Beukenhorst. Hij gaat voor in een korte wijding, zonder kerkbezoekers. Die is wekelijks vanaf de zondag te beluisteren via kerkomroep.nl en deze website.
  • op zondagmorgen is op de tv een kerkdienst te volgen om 09.20 uur op NPO 2 vanuit de Protestantse Kerk;
  • vanuit de classis Delta is het initiatief genomen voor het wekelijks uitzenden van een dienst, ook zonder kerkbezoekers, via de website: www.gelovenindedelta.nl.

Nieuwsbrief wordt tijdelijke zondagsbrief

Nu we geen kerkdiensten kunnen houden vinden we als kerkenraad belangrijk dat we elkaar op de hoogte houden van wat er speelt, wat ons bezighoudt en ons te bemoedigen. Vandaar dat ds Beukenhorst een tijdelijke zondagsbrief heeft samengesteld. Geef uw gegevens door als u deze wilt ontvangen. Onderaan deze pagina leest u hoe u dat kunt doen. De tijdelijke zondagsbrief staat ook - zonder pastorale berichten - op pagina Nieuwsbrief op deze website.

Klokken luiden

Ook al zijn er helaas voorlopig geen kerkdiensten, op zondagmorgen zullen de kerkklokken van de protestantse Dorpskerk blijven luiden, als teken van onze niet ophoudende kerkelijke aanwezigheid. Het is ook een roep en herinnering om wekelijks even tot bezinning te komen en wat ons betreft Gods Woord te lezen en er naar te luisteren.

Op woensdagavond 1 april 2020 luidden de klokken extra, om een teken en boodschap van bemoediging, troost en hoop te verspreiden. Dit is een initiatief van de Raad van Kerk in Nederland en klonk vanuit heel veel kerklokken in Nederland op de woensdagavonden 18 en 25 maart en dus nogmaals op 1 april 2020.

Activiteiten gestopt?

Niet enkel de kerkdiensten, maar ook alle andere kerkelijke activiteiten zijn voorlopig stopgezet. Geen jeugdkerk en geen catechesegroep. Geen activiteiten uit het gele Vormings- & Toerustingsboekje. Geen film en geen zangrepetitie van het Projectkoor. Geen Inloopochtend en geen Seniorenmiddag. Alles, het hele kerkelijke en maatschappelijke leven lijkt wel stopgezet.

Maar misschien biedt dit ook nieuwe kansen. Meer tijd voor persoonlijke bezinning en meditatie. Meer tijd voor gebed en het zelf persoonlijk zoeken naar God. Het 40-dagen-boekje dat werd uitgereikt, kan hierbij volop van dienst zijn om u op weg te helpen. En blijf ook denken aan het spaardoosje van de ZWO-commissie om mensen in dubbele nood, in Nederland en in het buitenland nabij te zijn.

Pastoraat

Vanuit het landelijk dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland is als advies en richtlijn gegeven om voorlopige alle pastorale contacten telefonisch of via e-mail te onderhouden’. De bezoeken aan huis door onze kerkelijke wijkmedewerkers, de pastoraal medewerkers, ouderlingen en dominee worden daarom nu vervangen door telefoongesprekken en contacten via e-mail of app-berichten op de mobiele telefoon. De reden is duidelijk: preventie tegen de verspreiding en besmetting met het coronavirus.

Ieder die de behoefte heeft voor een gesprek kan ook zelf contact zoeken met een bezoeker, pastoraal medewerker, ouderling of de dominee. We staan in deze tijdens meer dan ooit open om elkaar tot steun te zijn. Belt u zelf ook eens naar iemand? 

E-mailadres of gewoon adres

Tijdens deze ingrijpende corona crisis, waarbij ons wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven en er geen momenten van samenkomst zijn, willen we toch kunnen blijven communiceren.

Wie thuis beschikt over internet, is de digitale weg een goede communicatiemogelijkheid. Daarom willen we met enige spoed  zoveel mogelijk e-mailadressen verzamelen van de leden van onze Protestantse Gemeente te Oostkapelle. Geeft u die door? Als u niet over een e-mail beschikt en u wenst wel schriftelijke informatie te blijven ontvangen, geeft u dat ook door?

Concreet dus hierbij de oproep om uw e-mailadres door te geven aan onze scriba Ron Waverijn, via info@pgoostkapelle of om aan te geven dat u geen e-mail hebt, maar wel schriftelijke informatie wil: bel Ron Waverijn telefoon 582119 of bezorg een briefje aan het adres: Poolsterstraat 6. Alvast veel dank voor uw medewerking

Een citaat ter overdenking

“Het coronavirus kunnen wij niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel”.

[Koning Willem-Alexander]

 


«