Home » Informatie over het coronavirus en de kerk

Informatie over het coronavirus en de kerk

Gepubliceerd op 1 oktober 2021 om 08:00

Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd. Bekijk de richtlijnen met ingang van zondag 3 oktober.

Lees hier meer over de invloed van het coronavirus op de kerkelijke activiteiten.

 

Richtlijnen ingang van zondag 3 oktober 2021

Het Kabinet heeft de richtlijnen rond de corona verruimd en deels losgelaten. Voor ons als kerk blijven we, zoals we dat tot nu toe hebben gedaan, de beleidslijn van de PKN en CIO volgen. Omdat we een open en gastvrije kerkgemeenschap willen zijn, gaan we geen gebruik maken van de corona app als toegangstoets, maar blijven we in de kerk een gepaste afstand houden (2 stoelen tussenruimte). Registreren bij binnenkomst is niet meer nodig, het toewijzen van een zitplaats in de kerk blijft noodzakelijk. Vanwege de ongewenste neveneffecten, gaan we in de kerk geen zitplaatsen reserveren voor kerkbezoekers die een ruimere afstand willen aanhouden.

De huidige bezoekers aantallen kunnen we in de Zionskerk een plek geven. De Dorpskerk gaan we nog niet gebruiken. Verder zetten we de werkwijze zoals we die de afgelopen maanden hebben toegepast onverkort voort. Verschillende bijeenkomsten en activiteiten kunnen weer starten. Wat gaan we doen?

  • we gaan weer een lector vragen voor de schriftlezing;
  • we gaan weer een gemeentelid vragen de bloemengroet te bezorgen;
  • kinderen gaan vanuit de kerk naar de nevendienst;
  • koffie drinken na de dienst, bij goed weer buiten en bij slecht weer binnen, op afstand;
  • zo mogelijk start de auto dienst weer, mits er voldoende vrijwilligers zijn;
  • project koor start weer met repetities (een half uur en afstand in acht nemen).

Overzicht met maatregelen

1 ·       Geen corona app of toegangsbewijs ·       Afstand houden ·       Als open kerk functioneren. We blijven de beleidslijn van PKN en CIO volgen. Dat houdt concreet in: ·       geen corona toegangspas /app ·       wel afstand houden, gepaste afstand (2 stoelen) ·       geen registratie meer, wel plaats toewijzen (placeren) ·       geen plaatsen reserveren voor degenen die 1,5 m in acht willen nemen (ongewenste neveneffecten)
2 Gepaste afstand Twee stoelen tussenruimte aanhouden
3 Ventilatie, Zionskerk en Dorpskerk Ventileren.
4 Geen registratie, wel placeren Placeren
5 Aantallen kerkbezoekers. Voor Zionskerk maximaal 100, Dorpskerk maximaal 40
6 Zingen (los van Bemoediging, Onze Vader en Amen) Zingen 4 liederen met twee strofes is de richtlijnen (soepel toepassen)
7 Loopbewegingen beperken. Met uitzondering van Avondmaal
8 Geen gastheer – vrouw gelet op placeren Nog geen gastheer/vrouw
9 Lector  Gemeentelid weer vragen lector te zijn. Voor in de kerk zitten. Lector vragen via rooster
10 Kinderen weer in de kerk. Kinderen kunnen weer in de kerk en tijdens de dienst naar de nevendienst
11 Koffiedrinken Bij goed weer buiten koffie drinken, ook een aantal stoelen buiten zetten. Bij slecht weer koffiedrinken in de kerk met 1,5 meter afstand (start per 26 sept)
12 Autodienst per oktober starten Weer opstarten + mondmasker (mits voldoende vrijwilligers)
13 Bloemengroet bezorgen door gemeentelid Ouderling van dienst gaat gemeentelid weer vragen bloemen te bezorgen
14 Corona nieuwsbrief niet meer bezorgen  
15 Oostkappel zingt In de Zionskerk, maximaal 4 liederen met 2 strofes
16 Routekaart vervalt, basisregels blijven gelden: -handen wassen -geen handen schudden -niet hoesten -bij twijfel thuisblijven  
17 Rouwdiensten Voor Zionskerk max 100 en Dorpskerk max 40. Geen koffiedrinken na uitvaart in kerk. = horeca-activiteit). Uitvaart onder regie uitvaarleider omdat kerk verhuurd wordt. Toezicht door koster in en na overleg met uitvaartleider.
18 Vergaderingen en V en T activiteiten Kunnen plaatsvinden op 1,5 m.  Kleine ruimtes max 6 bezoekers, anders in zij-zaal Zionskerk
19 Bezoekwerk Bezoek als dat op prijs wordt gesteld, vooraf afspreken en afstand houden
20 Projectkoor Half uur zingen en afstand van 1,5 m
21 Taizé Placeren, afstand houden, in Zionskerk

Update 1 augustus 2021

1,5 METER AFSTAND

Aangezien de cijfers van de corona-besmettingen beheersbaar blijven, heeft de kerkenraad in juni al besloten om, in overeenstemming met de aanbevelingen van de landelijke PKN, over te gaan tot versoepelingen. Dat betekent: het niet meer verplicht vooraf opgeven voor kerkdiensten maar registratie bij binnenkomst, 80 deelnemers aan kerkdiensten (met 1 ½ meter afstand), het samen hardop uitspreken van de bemoediging aan het begin van de kerkdienst, het samen hardop bidden van het Onze Vader, het samen (ingetogen) zingen van enkele liederen. En nà de kerkdienst de mogelijkheid om buiten samen koffie te drinken (met 1 ½ meter afstand).

We hopen dat al deze versoepelingen blijven leiden tot een steeds ruimere aanwezigheid van kerkgangers in de kerk.

ON-LINE KERKDIENST

De kerkdiensten kunnen fysiek worden bijgewoond, maar blijven ook online thuis te volgen via internet. De beelden van de kerkdienst komen via de camera rechtstreeks bij u thuis. Via onze eigen website pgoostkapelle.nl wordt u verbonden met de site van KerkdienstGemist. Vervolgens moet u klikken op de dienst van dat moment of op de vooraf opgenomen kerkdienst. Let op: kies hier de gewenste datum. Mooi dat u zo verbonden blijft!

Protocol kerkelijke activiteiten en gebruiksplan

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Het gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen. Het is vastgesteld door de kerkenraad van de PGO en in oktober 2020 geactualiseerd.


Digitaal koffiedrinken

Het staat al in de hoofdstukken aan het begin van de Bijbel: ‘God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is’ (Genesis 2,18). Mensen zijn sociale wezens, we hebben behoefte aan contact met anderen.

Het corona besmettingsgevaar zet deze levensbehoefte op zijn kop. De landelijke PKN geeft als aanwijzing, zeker met de dreiging van de Britse corona variant, om alle soorten fysieke ontmoetingen in de komende weken zoveel mogelijk achterwege te laten.

Daarom willen we op zoek naar een alternatief. Het kan dus niet: gezellig samen koffiedrinken in een zaaltje. Maar wat wel kan, is digitaal koffiedrinken. In vele kerkelijke gemeenten is het al een vaste activiteit. Je zet thuis je eigen bakje koffie en je neemt via pc, laptop of tablet deel aan een digitaal online gesprek met elkaar.

Zullen we het ook eens proberen?

Wie doet mee? Geef je op bij ds. Beukenhorst, die een uitnodiging zal sturen, tel. 586648 of  beukenhorst@zeelandnet.nl

Collecteren   

Aan de uitgang bij elke kerkdienst, staan telkens twee collectemandjes, denk er aan bij het naar buiten gaan. Als u niet naar de kerkdienst komt en toch een gift wil overmaken, kunt u gebruik maken van het rekeningnummer van de

Diaconie Oostkapelle: NL45 RBRB 0845 0168 57

Voor giften voor onze eigen Protestantse Gemeente Oostkapelle, maakt u gebruik van het rekeningnummer van onze

Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0375 5191 57

 

V en T: Leerhuis on-line

Vele activiteiten uit het gele V & T boekje kunnen niet doorgaan. Ook hier zoeken we nu naar alternatieven. In de eerste maanden van 2021 hadden we een Leerhuis gespreksgroep gepland over het thema ‘Vreemd en bizar’ – over lastige Bijbelverhalen die lijken in te druisen tegen onze normen en waarden, wat moeten we ermee? We behandelen dit aan de hand van een boekje geschreven door ds. Piet Schelling. Vorig jaar hebben we een aantal hoofdstukken besproken en die uitleg en gesprekken waren voor velen verhelderend en positief. Nu willen we nieuwe hoofdstukken bespreken, dus ieder die dit wil kan nu aansluiten.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief blijven we voorlopig bezorgen, maar alleen nog bij degenen die echt geen aansluiting hebben op internet, en de nieuwsbrief niet via tablet of smartphone kunnen lezen.

Huiskamergesprekken

De huiskamergesprekken kunnen niet bij gemeenteleden thuis plaatsvinden, maar organiseren we in het PKC en Zionskerk.


Bezoek? Ja, mits

Het blijft voorlopig: Ja, mits. Voorzichtig en met beleid kunnen er bezoeken bij gemeenteleden thuis worden afgelegd – als belangrijke eigenschap van onze kerkelijke gemeente. Bezoek? Het is niet ‘nee’, het is ook nog steeds niet ‘ja’, het is nog wel: ‘ja, mits’. Maar niemand kan worden verplicht: de dominee, de ouderling, de pastoraal medewerker, de bezoeker moet het zelf willen. En ook wie bezocht wordt moet het natuurlijk willen. Bij klachten wordt er geen bezoek gebracht. De 1,5 meter regel blijft bestaan, het liefste buiten, zeker ook binnen. De huiskamers worden vooraf goed gelucht / geventileerd en iedereen let op de hygiëneregels. Zo kan er weer van harte pastoraat en bezoek zijn, maar wel: ja, mits.

Projectkoor nieuw liedboek

Helaas is het nog niet aan de orde: de repetities met het Projectkoor Nieuw Liedboek. Diverse koorleden hebben aangegeven nog niet samen te willen zingen, om risico’s te vermijden. We stellen de eerste repetitie uit tot nader bericht.

Naar de pagina van het projectkoor nieuw liedboek

Inloophuis   

De maandelijkse inloop en koffiemorgen in het Protestants Kerkcentrum aan de Johan de Pourckstraat 2 stopt voorlopig. De reden is duidelijk: door de preventieve maatregelen tegen de corona-besmetting moet er afstand worden gehouden – en dat maakt ontspannen ontmoeten moeilijk. Zodra het mogelijk is, beginnen we weer. De gastvrouwen Ploni van Daatselaar-de Ruiter en Willy Wattel-Matthijsse houden u op de hoogte.

Kerkdiensten in Simnia

In het verzorgingshuis Simnia in Domburg zijn er kerkdiensten op de 1ste, 3de en 5de zondagavond van de maand, dus op zondagen 1, 15 en 29 augustus, telkens om 18.30 uur.

Voorzichtigheid blijft geboden en de regels van kracht. We worden hierbij begeleid door een zorgmedewerker van Simnia, die bij elke dienst aanwezig is.

De predikant en voorganger in augustus zijn:

zondag 1 augustus – ds. A.C. den Hollander

zondag 15 augustus – ds. A.C. den Hollander

zondag 29 augustus – dhr. C. Simons

 

Een citaat ter overdenking

“Het coronavirus kunnen wij niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel”.

[Koning Willem-Alexander]

 


«   »