Home » Informatie over het coronavirus en de kerk

Informatie over het coronavirus en de kerk

Gepubliceerd op 22 april 2021 om 12:00

Voorlopig nog geen kerkdiensten met kerkgangers, alleen digitale diensten.

Lees hier meer over de invloed van het coronavirus op de kerkelijke activiteiten.

 

Update april 2021

Voorlopig nog geen kerkdiensten met kerkgangers

De kerkenraad heeft besloten om voorlopig nog geen kerkdiensten te gaan houden met kerkbezoekers. Hoewel we weten dat velen binnen onze gemeente weer graag naar de kerk zouden komen, vinden we het niet verantwoord om nu in die zin een beslissing te nemen. We handelen hiermee zo veel mogelijk in de lijn met de richtlijnen van het Kabinet en die van de PKN. We blijven een voorzichtige koers varen. In de afweging die de kerkenraad heeft moeten maken hebben de volgende argumenten en overwegingen een belangrijke rol gespeeld: het aantal coronabesmettingen zeker in onze regio is nog hoog, we moeten voorkomen dat de ziekenhuizen overbelast worden en de vrijheid van godsdienst meebrengt dat we geen eisen kunnen en willen aan wie we toelaten tot het bijwonen van kerkdiensten. We hopen dat we met Pinksteren weer een kerkdienst met kerkgangers kunnen houden met maximaal 30 bezoekers of zoveel meer of minder als de corona richtlijnen dan toelaten.

Corona richtlijnen voor gebruik Dorpskerk en Zionskerk.

Binnen de protestantse gemeente Oostkapelle hebben wij vanwege de corona pandemie ook voor uitvaartdiensten richtlijnen vastgesteld om de kans op besmetting zo veel mogelijk te voorkomen. Bij het opstellen van deze richtlijnen hebben wij nauw aansluiting gezocht bij de richtlijnen van het Kabinet en de richtlijnen van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).  

Ook voor bijeenkomsten zoals uitvaarten gelden binnen onze kerkgebouwen (Dorpskerk en Zionskerk) de onderstaande richtlijnen. Die gelden niet voor niets, de corona pandemie noopt ons hiertoe. Niet alleen om deze richtlijnen vast te stellen en onder de aandacht te brengen, maar ook om er strikt de hand aan te houden. 

De richtlijnen luiden als volgt:

  • maximaal 30 bezoekers in de kerk tijdens de uitvaartdienst (hierbij volgen we niet de ruimere richtlijn van het Kabinet, maar de richtlijn voor kerkdiensten);
  • TRIAGE;
  • afstand van 1,5 meter;
  • bij binnenkomst in de kerk mondkapje tijdens de loopbewegingen (met uitzondering van de dragers bij het in- en uitgeleiden van de overledene);
  • per ruimte geldt er een maximumaantal bezoekers;
  • consistorie gebed alleen voor ouderling van dienst, predikant en diaken van dienst/pastoraal medewerker en maximaal 2 nabestaanden;
  • tijdens de dienst geen (koor)zang en geen blaasinstrument(en).

Wanneer deze richtlijnen versoepeld worden zullen wij u opnieuw informeren.

Bezoek tijdens kerkdienst   

Als u zelf niet beschikt over alle hedendaagse digitale middelen, maar wel de kerkdienst wil zien, dan is er nog een ander idee. Zoek iemand uit die wel beschikt over laptop of pc – en vraag dan die persoon of je op zondagochtend om 10 uur langs mag komen om samen de kerkdienst te kunnen volgen. Het aantal bezoekers blijft natuurlijk strikt beperkt, let op de 1 ½ meter en het mondkapje.

Andersom is ook een idee: u beschikt zelf over de digitale middelen, nodig dan iemand uit die dit niet heeft om de kerkdienst te volgen.

Update maart 2021

Tot en met Paaszondag 4 april geen kerkdiensten met kerkgangers

Het Kabinet heeft de lockdown verlengd tot begin februari. Als kerkenraad blijven de voorzichtige lijn volgen. Omdat we verwachten dat de lockdown nog verder verlengd zal worden is het volgende besloten:

  • t/m 4 april 2021 alleen digitale diensten te houden, tenzij we vanuit het Kabinet of PKN andere of nieuwe richtlijnen krijgen aangereikt; 
  • de dienst voor mensen met een beperking is verschoven naar 20 juni 2021;

De ontwikkelingen rond de Covid-19 pandemie noopt tot deze beslissing die we met pijn in het hart hebben moeten nemen. Gelukkig zijn er veel gemeenteleden die de zondagse eredienst thuis volgen via het internet.

Ook via mobiele telefoon

Wie niet over een pc of een laptop beschikt, kan onze online kerkdienst ook volgen via een smartphone (mobiele telefoon). Probeer het eens uit of vraag om hulp.

Wie kan de kerkdienst niet volgen?

Niet iedereen beschikt over de hedendaagse digitale middelen. Sommigen kunnen onze online kerkdiensten via internet daarmee niet volgen en dat is heel jammer. De dominee en de kerkenraad willen graag inzicht krijgen bij wie dit het geval is. Daarom de vraag: meld dit s.v.p. aan scriba Ron Waverijn, tel. 582119. Samen kunnen we dan naar mogelijke oplossingen zoeken voor nu.

Later kunnen we, als er geen harde lockdown meer zal zijn, mogelijk in beperkte mate een en ander organiseren, waarbij een persoon op bezoek gaat bij een andere alleenstaande die wel internet heeft. Maar voor nu: meld het, als u de zondagse kerkdienst niet kunt volgen.

Protocol kerkelijke activiteiten en gebruiksplan

Protocol kerkelijke activiteiten en gebruiksplan kerkgebouwen Protestantse Gemeente Oostkapelle gedurende de controlefase van de Coronacrisis

Bekijk het per oktober 2020 geactualiseerde gebruiksplan


Digitaal koffiedrinken

Het staat al in de hoofdstukken aan het begin van de Bijbel: ‘God, de HEER, dacht: Het is niet goed dat de mens alleen is’ (Genesis 2,18). Mensen zijn sociale wezens, we hebben behoefte aan contact met anderen.

Het corona besmettingsgevaar zet deze levensbehoefte op zijn kop. De landelijke PKN geeft als aanwijzing, zeker met de dreiging van de Britse corona variant, om alle soorten fysieke ontmoetingen in de komende weken zoveel mogelijk achterwege te laten.

Daarom willen we op zoek naar een alternatief. Het kan dus niet: gezellig samen koffiedrinken in een zaaltje. Maar wat wel kan, is digitaal koffiedrinken. In vele kerkelijke gemeenten is het al een vaste activiteit. Je zet thuis je eigen bakje koffie en je neemt via pc, laptop of tablet deel aan een digitaal online gesprek met elkaar.

Zullen we het ook eens proberen? Het eerste digitale koffiedrinken is op woensdagochtend 10 februari vanaf 10 uur tot 11 uur.

Wie doet mee? Geef je op bij ds. Beukenhorst, die een uitnodiging zal sturen, tel. 586648 of  beukenhorst@zeelandnet.nl

Collecteren   

Als u in deze tijd niet naar de kerkdienst mag komen, maar toch een gift wil overmaken, kunt u gebruik maken van het rekeningnummer van de Diaconie Oostkapelle:

NL45 RBRB 0845 0168 57

Voor giften voor onze eigen Protestantse Gemeente Oostkapelle, maakt u gebruik van het rekeningnummer van onze Kerkrentmeesters

NL38 RABO 0375 5191 57

V en T: Leerhuis on-line

Vele activiteiten uit het gele V & T boekje kunnen niet doorgaan. Ook hier zoeken we nu naar alternatieven. In de eerste maanden van 2021 hadden we een Leerhuis gespreksgroep gepland over het thema ‘Vreemd en bizar’ – over lastige Bijbelverhalen die lijken in te druisen tegen onze normen en waarden, wat moeten we ermee? We behandelen dit aan de hand van een boekje geschreven door ds. Piet Schelling. Vorig jaar hebben we een aantal hoofdstukken besproken en die uitleg en gesprekken waren voor velen verhelderend en positief. Nu willen we nieuwe hoofdstukken bespreken, dus ieder die dit wil kan nu aansluiten.

Het Leerhuis on-line is op woensdagochtend 3 februari van 10 tot 11 uur. Uit het boekje lezen we de hoofdstukken over ‘Messiaanse prostitutie’ (Genesis 38) en ‘Zonen van God delen het bed met dochters van de aarde’ (Genesis 6,1-4). De volgende keer is 3 maart. Doet u mee? Geef je op bij ds. Beukenhorst, die een uitnodiging zal sturen, tel. 586648 of  beukenhorst@zeelandnet.nl

Gegevens over het boekje: ds. Piet Schelling, ‘Vreemd en bizar – Lastige Bijbelverhalen’, uitgeverij Boekencentrum, prijs: € 12,99.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief blijven we voorlopig bezorgen, maar alleen nog bij degenen die echt geen aansluiting hebben op internet, en de nieuwsbrief niet via tablet of smartphone kunnen lezen.

Huiskamergesprekken

De huiskamergesprekken kunnen niet bij gemeenteleden thuis plaatsvinden, maar organiseren we in het PKC en Zionskerk.


Bezoek? Ja, mits

Het blijft voorlopig: Ja, mits. Voorzichtig en met beleid kunnen er bezoeken bij gemeenteleden thuis worden afgelegd – als belangrijke eigenschap van onze kerkelijke gemeente. Bezoek? Het is niet ‘nee’, het is ook nog steeds niet ‘ja’, het is nog wel: ‘ja, mits’. Maar niemand kan worden verplicht: de dominee, de ouderling, de pastoraal medewerker, de bezoeker moet het zelf willen. En ook wie bezocht wordt moet het natuurlijk willen. Bij klachten wordt er geen bezoek gebracht. De 1,5 meter regel blijft bestaan, het liefste buiten, zeker ook binnen. De huiskamers worden vooraf goed gelucht / geventileerd en iedereen let op de hygiëneregels. Zo kan er weer van harte pastoraat en bezoek zijn, maar wel: ja, mits.

Protocol en gebruiksplan

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Het gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen. Het is vastgesteld door de kerkenraad van de PGO en in oktober 2020 geactualiseerd.

Bekijk het gebruiksplan

Projectkoor nieuw liedboek

Helaas is het nog niet aan de orde: de repetities met het Projectkoor Nieuw Liedboek. Diverse koorleden hebben aangegeven nog niet samen te willen zingen, om risico’s te vermijden. We stellen de eerste repetitie uit tot nader bericht.

Naar de pagina van het projectkoor nieuw liedboek

Inloophuis   

De maandelijkse inloop en koffiemorgen in het Protestants Kerkcentrum aan de Johan de Pourckstraat 2 stopt voorlopig. De reden is duidelijk: door de preventieve maatregelen tegen de corona-besmetting moet er afstand worden gehouden – en dat maakt ontspannen ontmoeten moeilijk. Zodra het mogelijk is, beginnen we weer. De gastvrouwen Ploni van Daatselaar-de Ruiter en Willy Wattel-Matthijsse houden u op de hoogte.

Kerkdiensten in Simnia

Na een lange pauze, is het de bedoeling om in het verzorgingshuis Simnia in Domburg weer met regelmatige kerkdiensten te beginnen op zondagavond.
De eerste kerkdienst is de Paasviering op zondag 4 april. Daarna is er, voorlopig, om de week een kerkdienst en wel de 1ste en 3de zondag van de maand. In april is dat dan de zondagen 4 en 18 april.

De meimaand heeft 5 zondagen, waarin ook de 4de zondag wordt gevierd wordt omdat het dan Pinksteren is, met de viering van het heilig Avondmaal. Er mag echter niet worden gezongen.
Het is een herstart en een voorzichtig begin, dat nog weer verstoord kan worden door Covid19, maar dat hoopt niemand. Van de bewoners en zorgpersoneel is het overgrote deel inmiddels gevaccineerd. Toch blijft voorzichtigheid geboden en de regels van kracht. We worden hierbij begeleid door een zorgmedewerker van Simnia, die bij elke dienst aanwezig is.
We hopen samen met bewoners en allen die betrokken zijn bij de kerkdiensten op bemoedigende, troostrijke kerkdiensten.

Een citaat ter overdenking

“Het coronavirus kunnen wij niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel”.

[Koning Willem-Alexander]

 


«