Home » Informatie over het coronavirus en de kerk

Informatie over het coronavirus en de kerk

Gepubliceerd op 1 januari 2021 om 00:00

Tot en met zondag 17 januari 2021 alleen digitale diensten.

Lees hier meer over de invloed van het coronavirus op de kerkelijke activiteiten.

 

17 december 2020

Voorlopig geen kerkdiensten

Wat zijn de gevolgen van de corona lockdown voor onze gemeente.

Naar aanleiding van de persconferentie van Minister-President M. Rutte hebben we als moderamen gesproken over wat de gevolgen van de lockdown zijn voor onze gemeente. We hebben ons daarbij laten leiden door het standpunt van de PKN en de Classispredikant. Zij geven beiden, ieder in eigen bewoording, het dringende advies om  tot en met 17 januari 2021 de kerkdiensten digitaal te houden.

De visie van onze kerkenraad is dat we een voorzichtig en terughoudend beleid voeren (zie ons protocol en gebruiksplan) en dat we de richtlijnen en adviezen van de PKN opvolgen. De visie van de kerkenraad is ook dat we geen aanspraak willen maken op de grondwettelijke uitzonderingspositie voor kerken om toch fysiek bij elkaar te komen. Voor ons staat de preventie van het coronavirus voorop.

Het houdt concreet in dat we in ieder geval tot en met zondag 17 januari 2021 alleen digitale diensten houden. Zonder kerkgangers dus. Hoe ingrijpend deze beslissing weer is realiseren we ons ten diepste.  Helaas zien we geen andere mogelijkheid. Bij dit alles mogen we hoopvol geloven dat de Eeuwige ons nabij blijft. Met Kerstfeest zullen we weer vieren dat God naar ons toekwam in zijn zoon Jezus Christus. Hij laat ons niet los - net zoals wij elkaar niet loslaten.

 

Protocol kerkelijke activiteiten en gebruiksplan

Protocol kerkelijke activiteiten en gebruiksplan kerkgebouwen Protestantse Gemeente Oostkapelle gedurende de controlefase van de Coronacrisis

Bekijk het per oktober 2020 geactualiseerde gebruiksplan


Richtlijnen rond kerkelijke activiteiten

Nu het aantal besmettingen met corona toeneemt, ook in onze regio, hebben we als kerkenraad, rekening houdend met de richtlijnen van het Kabinet en die van de PKN tot het volgende moeten besluiten:

  • alle kerkelijke activiteiten leggen we voorlopig stil, behalve de erediensten
  • voor de erediensten geldt dat er een maximum van 30 kerkbezoekers, gedurende de gehele dienst dragen we (verplicht) een mondmasker en zingen we niet.
  • aanmelden voor de eredienst blijft noodzakelijk, kom niet onaangemeld naar de kerk.

Omdat 30 het max. aantal bezoekers van de kerkdienst is, is het logisch dat mensen die beslist niet digitaal kunnen kijken naar onze kerkdienst en die onze dienst willen bijwonen, als eerste in aanmerking komen. Als er daarnaast nog veel meer belangstelling is dan 30, zullen we een andere oplossing moeten gaan bedenken om allen die dat willen een kerkdienst te laten bijwonen.


Koffiedrinken

Gelet op de voorschriften van het RIVM wordt er geen koffiemoment georganiseerd. Er is geen ontmoeting met de predikant bij de uitgang.

Aanmelden

De kerkdiensten worden aangekondigd via de zondagsbrief, kerkblad en website. De kerkgangers moeten zich voor vrijdag 18.00 u digitaal aanmelden via de website of telefonisch (tel. 582119). Zonder voorafgaande aanmelding kan de dienst niet worden bezocht, ook niet door externe gasten.

Naar het aanmeldformulier

Nevendienst

Tijdens de coronacrisis is er wel kindernevendienst mogelijk. De kinderen gaan met de leiding rechtstreeks naar de jeugdzolder van de Zionskerk. Zij komen niet in de kerkzaal.

Crèche

Tijdens de kerkdiensten is er geen crèche beschikbaar.

Collecteren   

Als u in deze tijd niet naar de kerkdienst mag komen, maar toch een gift wil overmaken, kunt u gebruik maken van het rekeningnummer van de Diaconie Oostkapelle:

NL45 RBRB 0845 0168 57

Voor giften voor onze eigen Protestantse Gemeente Oostkapelle, maakt u gebruik van het rekeningnummer van onze Kerkrentmeesters

NL38 RABO 0375 5191 57

V en T

Voor de activiteiten van Vorming en Toerusting gelden ook de coronarichtlijnen voor het gebruik van ruimtes in de kerk. Voor elke ruimte geldt een maximum.

Jeugdkerk

Jeugdkerk kan plaatsvinden omdat voor hen minder strakke regels gelden.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief blijven we voorlopig bezorgen, maar alleen nog bij degenen die echt geen aansluiting hebben op internet, en de nieuwsbrief niet via tablet of smartphone kunnen lezen.

Huiskamergesprekken

De huiskamergesprekken kunnen niet bij gemeenteleden thuis plaatsvinden, maar organiseren we in het PKC en Zionskerk.


Bezoek? Ja, mits

Het blijft voorlopig: Ja, mits. Voorzichtig en met beleid kunnen er bezoeken bij gemeenteleden thuis worden afgelegd – als belangrijke eigenschap van onze kerkelijke gemeente. Bezoek? Het is niet ‘nee’, het is ook nog steeds niet ‘ja’, het is nog wel: ‘ja, mits’. Maar niemand kan worden verplicht: de dominee, de ouderling, de pastoraal medewerker, de bezoeker moet het zelf willen. En ook wie bezocht wordt moet het natuurlijk willen. Bij klachten wordt er geen bezoek gebracht. De 1,5 meter regel blijft bestaan, het liefste buiten, zeker ook binnen. De huiskamers worden vooraf goed gelucht / geventileerd en iedereen let op de hygiëneregels. Zo kan er weer van harte pastoraat en bezoek zijn, maar wel: ja, mits.

Protocol en gebruiksplan

Wij volgen de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Het gebruiksplan is een uitwerking van deze richtlijnen. Het is vastgesteld door de kerkenraad van de PGO en in oktober 2020 geactualiseerd.

Bekijk het gebruiksplan

Projectkoor nieuw liedboek

Helaas is het nog niet aan de orde: de repetities met het Projectkoor Nieuw Liedboek. Diverse koorleden hebben aangegeven nog niet samen te willen zingen, om risico’s te vermijden. We stellen de eerste repetitie uit tot nader bericht.

Naar de pagina van het projectkoor nieuw liedboek

Inloophuis   

De maandelijkse inloop en koffiemorgen in het Protestants Kerkcentrum aan de Johan de Pourckstraat 2 stopt voorlopig. De reden is duidelijk: door de preventieve maatregelen tegen de corona-besmetting moet er afstand worden gehouden – en dat maakt ontspannen ontmoeten moeilijk. Zodra het mogelijk is, beginnen we weer. De gastvrouwen Ploni van Daatselaar-de Ruiter en Willy Wattel-Matthijsse houden u op de hoogte.

Kerkdiensten in Simnia

Ook in de maand januari 2021 kunnen er in het zorgcentrum ‘Simnia’ in Domburg geen kerkdiensten worden gehouden, in verband met de blijvende preventie tegen verdere verspreiding van de corona-pandemie en de thans geldende lockdown. 

Hopelijk kan er in februari wel weer voorzichtig worden gestart, maar dat hangt af van de dan geldende regels. De directie en de verpleegkundigen bewaken de coronaregels en zien toe op verantwoorde groepsbijeenkomsten. 

Een citaat ter overdenking

“Het coronavirus kunnen wij niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel”.

[Koning Willem-Alexander]

 


«   »