Inspiratie

Inspiratie: in dit beleidsplan staat onze inspiratie centraal. Waar laten wij ons door inspireren en wat is de bindende kracht binnen de protestantse gemeente in Oostkapelle?. Vier zaken staan bij de inspiratie centraal. Dat zijn de zaken waar het in een Christelijke gemeenschap echt om gaat. Het zijn geen teksten van gisteren of van vandaag, nee het zijn teksten van alle tijden en alle plaatsen. Die inspiratie komt kort samengevat neer op het volgende:

  • de persoonlijke relatie met God
  • de relatie naar de medemens
  • de relatie naar de wereld
  • het zijn van een lerende gemeente

Dit zijn de zaken die er toe doen. Hier  gaat het om in onze kerkelijke gemeente. Daarvoor komen we samen en dat is ook de bindende factor binnen onze gemeenschap. Deze zaken krijgen dan ook altijd alle aandacht, welke bijeenkomst we ook organiseren.
In dit plan formuleren we onze inspiratie. Deze tekst wijkt overigens niet veel af van de tekst zoals die vermeld stond in het vorige beleidsplan. De concepttekst is via het kerkblad gepubliceerd. Op de concepttekst is een reactie ontvangen met een aanbeveling. Deze aanbeveling is om ook tot uitdrukking te laten komen dat we ons laten inspireren door het leven van Jezus Christus. Met deze  zin is het concept aangevuld.

Als Protestantse Gemeente in Oostkapelle zijn wij met elkaar verbonden door het Woord van God, zoals dat in de Bijbel tot ons komt. We laten ons door dit Woord inspireren. Dat is het zoeken naar een verbinding met God, die zich in Jezus aan de mensen kenbaar heeft gemaakt,  onder de leiding van de Heilige Geest. Dan gaat het om onze persoonlijke ontmoeting tussen God en de mens. Die ontmoeting vindt ook plaats tijdens de erediensten.
In onze geloofsgemeenschap gaat het daarnaast om:

  • Het omzien naar elkaar. Dat doen wij uit verbondenheid met elkaar, geïnspireerd door het Woord. Wij pakken dat op in het pastoraat.
  • Onze verantwoordelijkheid naar buiten, naar de wereld om ons heen. In onze gemeente noemen we dit diaconaat, zending en werelddiaconaat.
  • Het telkens weer leren, zoals Jezus ons oproept om zijn leerling te zijn. Dat doen wij via gezamenlijke of persoonlijke vormingsactiviteiten en catechese.

Dit alles vinden we ook terug in het Woord dat God ons heeft gegeven en in het verlengde daarvan om de Liefde van God en de naaste liefhebben als onszelf.

Profiel

De Protestantse Gemeente Oostkapelle is een pluriforme gemeente, op zoek naar eenheid in verscheidenheid, waarin ruimte is voor verschillende geloofsopvattingen. Het hele scala van behoudend tot vrijzinnig. De verkondiging van het Woord staat centraal: het gaat in onze gemeente om de omgang met God, in de drie-eenheid met Jezus en de Geest, en het uitdragen van zijn liefde. We doen dat niet alleen voor ons zelf, maar ook in verbondenheid met elkaar en dienend in de samenleving.

Missie

In onze missie geven we aan waar we voor staan.
De Protestantse Gemeente te Oostkapelle wil een krachtige geloofsgemeenschap zijn. Een gemeenschap waar mensen, samen met anderen, de zin van hun leven kunnen ontdekken. Dit in het licht van Gods Woord en in de voetsporen van Jezus. Een geloofsgemeenschap waar we de aanwezigheid van God vieren in de prediking, in liederen, in gebeden en in de sacramenten.
Een geloofsgemeenschap die staat voor de levensveranderende boodschap van de Bijbel, dit steeds zelf wil leren en hiervan wil getuigen. Een gemeenschap van gebed, waar mensen leren beseffen dat zij hun lijden, hun schuld en hun vragen in Gods handen mogen leggen. Een zorgzame gemeenschap die zich bekommert om mensen in problemen, hen bijstaat en voor hen opkomt. Een gemeenschap waar mensen zich geborgen weten en een gemeenschap van hoop en verwachting. Een gemeenschap die zich richt op en open staat voor de samenleving. Een gemeenschap die openstaat voor de wereld en actief het contact zoekt.