College van Kerkrentmeesters

Het college van Kerkrentmeesters zet zich in voor de behartiging van de financiële belangen van de Protestantse Gemeente Oostkapelle, dat dit de opbouw van een levende en actieve gemeente bevordert. Het doel is voor de komende jaren het behouden van een gezonde financiële basis voor onze Protestantse Gemeente, door enerzijds de inkomsten (o.a. kerkbalans, giften, collecten) op peil te houden en anderzijds de kosten (o.a. salaris predikant, koster, organist) in de hand te houden.

Tevens beheert het college de kerkelijke gebouwen, momenteel de Dorpskerk, Zionskerk, Protestants Kerkcentrum en de Pastorie. Dit vergt veel aandacht/onderhoud om deze gebouwen in goede staat te houden, want zij zijn het visitekaartje van onze gemeente. In het beleidsplan 2016 – 2021 vindt u de uitgebreide visie van het college van kerkrentmeesters.

 

Van de Kerkrentmeesters april 2022

In de afgelopen weken is er binnen het College van Kerkrentmeesters uitvoerig gesproken over de vergaderruimtes die in de nabije toekomst bij de Dorpskerk nodig zijn als we de Zionskerk niet meer zullen gebruiken. Dit heeft geleid tot een advies waar de meerderheid van de kerkrentmeesters achter staat. Dit advies is besproken in de kerkenraad.  Inhoudelijk verwijs ik u naar het kerkenraadsverslag van de scriba. Het voorgenomen kerkenraadsbesluit zal begin juni tijdens een gemeenteavond worden besproken.

Lees meer »

Van de Kerkrentmeesters maart 2021

Er is deze keer veel door de kerkrentmeesters met u te delen. Allereerst wil ik noemen dat er op 10 februari een gesprek heeft plaatsgevonden met wethouder Maas van de gemeente Veere over de ontwikkelingen rondom ons onroerend goed. Het was een gesprek in goede en constructieve sfeer. We hebben onze vragen nu goed op bestuurlijk niveau kunnen neerleggen. We hebben de vragen die we hebben bij de ontwikkelingsmogelijkheden rondom de Dorpskerk en  het PKC voorgelegd. De gemeente komt daar op terug na onder andere  overleg met alle betrokken instanties die daarbij nodig zijn vanwege de status van monument die de Dorpskerk heeft. Ook zijn de vragen besproken die er zijn rondom het terrein van de Zionskerk. Die vragen borduren voort op de uitkomsten van het gebouwenonderzoek van  Kerkelijk Waardenbeheer die op de gemeenteavond zijn gepresenteerd. We hopen eind maart opnieuw in gesprek te kunnen gaan.

Lees meer »

Van de Kerkrentmeesters februari 2021

De actie kerkbalans is op 16 januari van start gegaan. Inmiddels heeft iedereen, als het goed is, een enveloppe ontvangen. Vanwege de lockdown hebben wij u gevraagd om deze keer de retourenveloppe zelf ter bestemder plaatse te brengen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Mocht u er nog niet toe gekomen zijn, u kunt uw enveloppe nog in de brievenbus van het PKC stoppen.

Lees meer »

Van de Kerkrentmeesters januari 2021

Vanaf 16 januari start de actie Kerkbalans 2021. De jaarlijkse actie voor de werving van de vrijwillige bijdrage voor het werk in uw kerk. De coördinatie van de actie wordt verzorgd door Kees de Kok.

Lees meer »

Van de Kerkrentmeesters oktober 2020

Alleen samen komen wij eruit. Met deze aanhef hebben wij een beroep gedaan op alle gemeenteleden om de gevolgen van het corona-virus voor onze Protestantse Gemeente Oostkapelle te verminderen of misschien zelfs op te heffen. Via de collecte voor de solidariteitskas hebben wij gevraagd om per gemeentelid € 50,- te storten, waarvan dan circa € 43,- is bestemd voor onze gemeente.

Lees meer »

Van de Kerkrentmeesters juli 2020

Het zijn spannende tijden. De coronacrisis vraagt veel van ons allemaal. Gelukkig verbetert de situatie geleidelijk en komen er meer mogelijkheden voor ons sociale leven. Daarin past ook het voorzichtig weer starten van de kerkdiensten.

Lees meer »

Van de Kerkrentmeesters maart 2020

De jaarrekening 2019 is in de kerkenraadsvergadering van 11 maart goedgekeurd. Vlak voor het stilleggen van alle vergaderactiviteiten. Daardoor is de presentatie in de gemeentevergadering nog niet geweest. Omdat niet te overzien is wanneer dat wel zou kunnen is de jaarrekening nu toch doorgestuurd naar de classis. U kunt uiteraard digitaal inzage vragen bij de penningmeester. Er was een relatief klein tekort van 1797 euro. Het feit dat dit tekort beperkt bleef is vooral een gevolg van definitieve afhandeling van een legaat. Anders zou het tekort 11.632 euro groot zijn geweest.

Lees meer »