Diaconie

ANBI Gegevens van de diaconie
Naam ANBI Diaconie van de Protestantse gemeente te Oostkapelle
Telefoonnummer (facultatief) 0118-583099
RSIN/Fiscaal nummer 8136 12 809
KvK nummer 76453375
Website adres www.pgoostkapelle.nl
E-mail wimvos@zeelandnet.nl
Adres Orionstraat 18
Postcode 4356 BR
Plaats Oostkapelle
Postadres J. de Pourckstraat 2
Postcode 4356 BE
Plaats Oostkapelle

Samenstelling bestuur.
Het College van diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken.

Beleid/Doelstelling/visie.
Vanuit de bijbel en in navolging van de Here Jezus is de Christelijke gemeente geroepen tot hulp aan en tot omzien naar mensen die in moeilijke omstandigheden verkeren. Deze dienst van barmhartigheid en gerechtigheid is de basis waaruit het diaconaat zijn doelstellingen en taken ontleent. Zo zal zij zich dienstbaar opstellen bij noden van sociale-, maatschappelijke- en financiele aard enerzijds, anderzijds de kerk, overheden en samenleving attenderen op hun eigen verantwoordelijkheid. Ook houdt dit onder andere in ambtelijke tegenwoordigheid bij kerkdienst, in het bijzonder de leiding over het inzamelen van gaven en het dienen aan de tafel des Heren; en het beheren van de diaconale gelden en goederen.

Specifiek:
1. Toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping.
2. Het peilen/signaleren van zorgbehoeften.
3. Het verlenen van bijstand, verzorging en/of bescherming aan hen die dit behoeven, in eigen gemeente, in de buurt of landelijk.
4. Het direct of indirect verlenen van hulp elders in de wereld.
5. Het werven en beheren van gelden die bestemd zijn voor diaconaal werk.
6. Het meewerken aan en rondom erediensten en vieringen.

Verslag Activiteiten
Jaarlijks organiseert de diaconie ook een aantal diaconale activiteiten.
1. Kerstviering voor ouderen met maaltijd
2. Voor de kerstdagen wordt bij ouderen een attentie rondgebracht.
3. De jaarlijkse dag van de mantelzorg krijgen alle mantelzorgers uit onze gemeente een attentie bezorgd.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. Onder Lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.