Home » Uitnodiging gemeenteavond

Uitnodiging gemeenteavond

Gepubliceerd op 3 september 2021 om 17:25

Op woensdag 15 september 2021 vindt de gemeenteavond plaats. Tijdens deze avond komt aan de orde de notitie over de Stand van zaken rond de Perspectievennota/ Nota herschikking kerkelijke eigendommen.

De kerkenraad heeft enige tijd geleden geconstateerd dat ons financieel perspectief voor de komende jaren niet rooskleurig is. Dat noopt er toe ons beleid ingrijpend te wijzigen in het bijzonder op het onderdeel van de kerkelijke eigendommen. De PGO  beschikt nu over twee kerkgebouwen en wat we nodig hebben is een kerkgebouw dat past bij de omvang van onze gemeente. Ook voor de langere termijn.

De kerkenraad heeft om die reden besloten, de gemeente gehoord, hier onderzoek naar te doen aan de hand van de volgende uitgangspunten:

-in te zetten op behoud van de Dorpskerk;

-in te zetten om bij de Dorskerk een nevenruimte te realiseren;

-in te zetten op verkoop van de Zionskerk.

Dit onderzoek is afgerond en hieruit komt naar voren dat de mogelijkheden om het terrein van de Zionskerk te verkopen kansrijk lijken te zijn. Daarentegen zijn de mogelijke opbrengsten van verkoop van de Dorpskerk gering.

Alles afwegende is de kerkenraad om die reden van mening dat nu moet worden ingezet op de verkoop van het terrein van de Zionskerk. Die beslissing heeft de kerkenraad als voorlopig standpunt vastgesteld. Het is nu noodzakelijk de gemeente tijdens een gemeenteavond over deze voorgenomen beslissing te horen en in de gelegenheid te stellen vragen te stellen en hun mening hierover te geven.

Dat horen vindt plaats op woensdag 15 september 2021. Voor deze vergadering wordt u van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

De notitie van de kerkenraad die aan deze afweging ten grondslag ligt is op te vragen bij de scriba:  info@pgoostkapelle.nl.

 

Namens de kerkenraad,

Ron Waverijn - scriba


«   »