Beroepingswerk

De voorbereidingen voor het beroepingswerk, in verband met het aanstaande emeritaat van ds. Beukenhorst, zijn gestart. Nadat er verschillende gesprekken zijn geweest met de Protestantse gemeente te Grijpskerke is besloten om gezamenlijk een predikant te gaan werven. De afspraken die hierover zijn gemaakt zijn in november 2023 vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Uitgangspunt van deze overeenkomst is dat de nieuwe predikant een full time aanstelling zal wordt aangeboden en in elke gemeente voor 50% aan de slag gaat.

Nu de overeenkomst getekend is, is contact opgenomen met de CCBB. Deze classicale commissie moet beoordelen of we de te beroepen predikant gedurende 6 – 8 jaar kunnen bekostigen. De verwachting is dat we op het verzoek een positief bericht krijgen. Bij een beroepingsprocedure is ook van belang dat er een consulent is. Hoewel hierover contacten zijn gelegd is er op dit moment nog geen predikant bereid gevonden deze taak op zich te willen of kunnen nemen.

Zodra er een consulent is kunnen we het breed moderamen van de classis Delta vragen goedkeuring te verlenen voor het openstellen van de vacature. Zoals het er nu naar uitziet kan het moderamen die beslissing in december 2023 nemen.

Daarna kan de beroepingscommissie aan de slag. Voor onze gemeente bestaat deze commissie uit Ingeborg Coppoolse, Anja den Hollander, Adri Jobse en Ron Waverijn. Ook in Grijpskerke zijn 4 leden van deze gezamenlijke beroepingscommissie benoemd.

Ter voorbereiding op het opstellen van een profielschets voor de te beroepen predikant is het de bedoeling dat verschillende commissies die binnen de PGO werkzaam zijn gevraagd worden aan te geven waar de prioriteiten voor de predikant vooral moeten liggen. De ontvangen reacties gaat de beroepingscommissie gebruiken voor het opstellen van het werkplan en de profielschets.

Het is de bedoeling om in het eerste kwartaal van 2024 de vacature open te stellen.

Tot zo ver in het kort een schets over het beroepingsproces. Zijn er vragen neem gerust contact op met iemand van de beroepingscommissie of de voorzitter van de kerkenraad.