Home » Wie we zijn » Organisatiestructuur » Kerkenraad » Verslag gemeenteavond 25 november 2020

Verslag gemeenteavond 25 november 2020

Gepubliceerd op 25 november 2020 om 19:30

Kort verslag van de gemeenteavond op woensdag 25 november 2020 aanvang 19.30 uur, 17 aanwezigen in de Zionskerk en 16 gemeenteleden wonen thuis de vergadering via Microsoft Teams bij.  

 

Opening

De voorzitter (Frans Vijlbrief) opent de vergadering met het uitspreken van een gebed uit de bundel Dankbaar en heet daarna iedereen van harte welkom, de aanwezigen in de kerkzaal en degenen die thuis de vergadering digitaal bijwonen.  

Silas-rappport (Kerkelijk Waardebeheer)

Adri Jobse introduceert Menno Stok van de Silas-groep. Menno Stok zal een digitale toelichting geven op de inhoud van het rapport. Aan de hand van een presentatie geeft hij aan dat hij de verschillende kerkelijke eigendommen (Dorpskerk, Zionskerk, PKC en pastorie) heeft beoordeeld in het kader van een toekomstige herschikking van deze eigendommen. Per object geeft hij de mogelijkheden en de onmogelijkheden aan. Alles afwegende komt hij tot het advies om de voorkeur ernaar te laten uitgaan om de Dorpskerk als kerkgebouw te behouden en de Zionskerk af te stoten. De staat van onderhoud van de Dorpskerk is goed en voor het verdere onderhoud kan aanspraak worden gemaakt op Monumenten subsidie. De omvang de Dorpskerk past ook goed bij de omvang de gemeente en het kerkbezoek. De Zionskerk vergt op termijn nogal wat onderhoud en is eigenlijk te groot als kerkgebouw voor de huidige omvang van de gemeente. Het PKC leent zich goed om na renovatie in gebruik te houden als kerkcentrum. De suggestie om bij de Dorpskerk een kerkelijke ruimte bij te bouwen wordt ook meegenomen bij de verdere verkenningen. 

Desgevraagd deelt de voorzitter mee dat hij de clustergemeenten informeert over de inhoud van het rapport en het vervolgproces. Binnen dit overleg is overigens het overleg over toekomstige samenwerking, in welke vorm dan ook, opgestart. 

Of er voor de Zionskerk op termijn belangstelling is om te gaan gebruiken als gezondheidscentrum moeten we afwachten. De ontwikkeling binnen de gezondheidszorg is wel dat sprake is van verdergaande samenwerking binnen regio’s en clustering van zorgtaken. Het terrein van de Zionskerk zou zich ook uitstekend lenen voor woningbouw en woningen voor starters. Helaas biedt de burgerlijke gemeente voor de korte termijn deze mogelijkheid niet wegens ontbreken van woningbouw contingenten. Op een vraag over de afname van het ledenbestand en de terugloop van het kerkbezoek deelt Adri Jobse mee dat de rekenkundige benadering inderdaad hard overkomt, maar de afname wel de afgelopen jaren dit beeld vertoont. De afname is helaas substantieel.

Afrondend constateert de voorzitter mee dat nu er draagvlak is voor de inhoud van het Silas-rapport en de daarin voorgestelde richting. Het is nu aan de kerkenraad is om de verdere koers te gaan bepalen. Daar zal enige tijd overheen gaan. Zodra de koers is bepaald, wordt de gemeente weer via een gemeenteavond geïnformeerd en gehoord. Adri Jobse deelt mee dat in verband met de koersbepaling er overleg plaatsvindt met de gemeente Veere. Het overleg is erop gericht om zicht te krijgen op de mogelijkheden en de onmogelijkheden rond de herschikking van de eigendommen en het toekomstig gebruik van die eigendommen. De voorzitter bedankt Menno Stok.

Begroting kerk 2021.                                                                                                                                           De penningmeester, Simon Bommeljé, geeft een toelichting op de begroting en op verschillende begrotingsposten. Hij benadrukt daarbij dat sprake is van teruglopende inkomsten. Hoewel dat zorgelijk is loopt dit wel in de pas met de prognoses. Dat is ook de reden dat vanuit de perspectieven nota gewerkt wordt aan het bijsturen van het beleid om te komen tot een financieel gezonde situatie voor onze kerkelijke gemeente. Over het jaar 2020 merkt hij op dat sprake is van nogal wat minder inkomsten en meer uitgaven. Gelukkig heeft de extra solidariteitsbijdrage een mooi bedrag opgeleverd. Er zijn geen vragen over de begroting.

Begroting diaconie 2021.

Ingeborg Coppoolse geeft een toelichting op de begroting. Ook zij geeft aan dat bij de diaconie sprake is van onzekere tijden nu er weinig collecte opbrengsten zijn. In de toelichting bij de begroting staat ook vermeld dat er jaarlijks vanuit de reserve een bedrag wordt vrijgemaakt voor goede doelen. Over de begroting zijn geen vragen.

Beleidsplan 2020 – 2024 

Ron Waverijn geeft een toelichting op het nieuwe, geactualiseerde beleidsplan Naar binnen en naar buiten, verder op de ingeslagen weg, 2020 – 2024. Omdat het huidige beleidsplan in 2020 afloopt heeft de kerkenraad de afweging gemaakt om geen nieuw beleidsplan te maken maar het bestaande plan te actualiseren. Dat is gebeurd nadat de verschillende geledingen binnen de kerk hierover zijn gehoord. Uit de terugontvangen reacties zijn geen inhoudelijke opmerkingen naar voren gekomen. Wel zijn tekstuele aanpassen voorgesteld. Die zijn verwerkt in het beleidsplan. Aan het beleidsplan zijn ook de nieuwe door de kerkenraad vastgestelde ontwikkelingen toegevoegd: Groene kerk, Wijdekerk, samenwerking met andere pg-gemeenten en Eenheid in verscheidenheid binnen de PGO. Met het vaststellen van dit plan kunnen we weer vier jaar vooruit.  

Rondvraag

Er zijn geen vragen vanuit de vergadering. Wel spreekt Simon Lous zijn waardering uit voor het vele werk dat voor de kerk wordt verzet en is opgepakt.  

Sluiting 

De voorzitter dankt de verschillende inleiders voor hun presentatie, ook Job Coppoolse dank voor de technische ondersteuning. Ds Beukenhorst sluit de vergadering met het uitspreken van een gebed.


«   »