Veilige Kerk

Veilige kerk – pg Oostkapelle wijst vertrouwenspersonen aan.

De pg Oostkapelle wenst een veilige kerk te zijn. We gaan met respect met elkaar om en mensen met een speciale taak of opdracht binnen de kerk, maken geen misbruik van hun positie. Om dit te borgen heeft de kerkenraad twee vertrouwenspersonen aangesteld: te weten ds Lukasse en mevrouw A. Steglich.

De protestantse gemeente Oostkapelle kiest ervoor een veilige gemeente te zijn voor alle leden. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente geen misbruik van hun positie maken. Denk daarbij aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, financiële malversatie, intimidatie en dreiging. De (algemene) kerkenraad heeft daarvoor een beleid opgesteld, waar vertrouwenspersonen onderdeel van zijn.

Gemeenteleden kunnen bij de vertrouwenspersonen terecht met hun vragen, vermoedens en meldingen. Vertrouwenspersonen kunnen bij vermoedens van misbruik binnen de gemeente ook zelf proactief iemand benaderen. Vertrouwenspersonen zijn de personen die in de gemeente op beleids- en uitvoerend niveau met regelmaat aandacht vragen voor preventie van misbruik en alert zijn op de uitvoering van het beleid van de kerkenraad op dit terrein.

Er zijn twee vertrouwenspersonen, te weten ds Lukasse en mevrouw A. Steglich. Gemeenteleden hebben daardoor een keuze wie ze willen benaderen. Zij hebben daardoor iemand om mee te overleggen en samen te werken. Ds Lukasse is bereikbaar via nummer 06- 14732625 en mevrouw Steglich via nummer 0118 – 469745.

De vertrouwenspersonen volgen het meldprotocol. Afhankelijk van de situatie kan de vertrouwenspersoon verwijzen, de melder bijstaan in gesprekken met anderen en bij aangiftes en klachtenprocedures. Zij doen geen werk waar anderen in gespecialiseerd zijn. Dat betekent dat zij niet aan waarheidsvinding doen, zij gaan niet zelf op onderzoek uit, zij zijn geen therapeut, mediator, pastoraal medewerker of advocaat, zij zijn geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten. Zij staan naast het gemeentelid dat zich bij hen meldt en ondersteunen die persoon.

De vertrouwenspersonen zijn bekend met de protestantse gemeente Oostkapelle, maar zijn geen onderdeel van kring van taakdragers en kerkbestuur binnen de pg Oostkapelle. De vertrouwenspersonen werken in opdracht van maar niet namens de kerkenraad. Zij kunnen onafhankelijk van de kerkenraad handelen.