Verzelfstandiging Kruispuntgemeente

Beste gemeenteleden,

 

Wellicht is u bekend dat er sinds 1 maart 2019 op initiatief van een aantal kerkleden en andere betrokkenen een Hervormde gemeente (in wording) Het Kruispunt Noord Walcheren te Serooskerke bestaat. Zie ook hun website https://www.hghetkruispunt.nl   Deze gemeente in wording en wordt voorlopig geleid door een commissie onder eindverantwoordelijkheid van de classis. Op verzoek van de leden van ‘Het Kruispunt’ bereidt het breed moderamen nu een besluit voor om met ingang van 1 oktober a.s. de gemeente zelfstandig te laten worden als gemeente van bijzondere aard. In het kader van de kerkordelijke procedure wordt ook u als gemeentelid van een van de betrokken gemeenten in de gelegenheid gesteld uw mening over deze ontwikkeling kenbaar te maken aan de classis. Voor de contactgegevens verwijzen we u naar de website van de classis www.gelovenindedelta.nl. Wij verzoeken u – indien u dit wenst - uw reactie uiterlijk 15 augustus kenbaar te maken.

 

Namens het breed moderamen van de classis Delta,  Ds. Arie van der Maas, classispredikant