Ideëel geldbeheer van onze gemeente

Situatie nu:

Wij zijn als leden van de PGOostkapelle bezig met een heleboel zaken: ontmoeten, pastorale zorg, diaconale initiatieven en collectes, kerkdiensten, gespreksgroepen, maar ook met geldbeheer. Dit is ondergebracht in 2 groepen nl. het college van kerkrentmeesters (voorheen kerkvoogdij) en de diaconie. Van dat college wordt al dan niet stilzwijgend verwacht dat ze onze club draaiende houden qua financiën. Er zijn in alle gemeenten in ons land wel mensen die enig of veel inzicht hebben in die financiën en daar zijn we blij mee. Er wordt jaarlijks een rekening en begroting gepresenteerd en het is makkelijk als anderen daar ook zicht op hebben en vragen stellen. Maar het is en blijft vaak moeilijke materie, dus laten we het meestal maar over aan die deskundigen. Met de diaconie is dat enigszins anders, want dat is meer een doorgeefluik.  Maar bij ons, net als bij andere kerken, heeft de diaconie ook bezittingen, meestal gronden uit erflatingen. Wij hebben de volkstuinen, de Hof van Heden en 3 percelen landbouwgrond in pacht gesteld. Enkele jaren geleden nog maar, besloot de diaconie een deel van de spaartegoeden ideëel te gaan beleggen: bij 2 fondsen van de Triodosbank en bij Oikokredit. En goed voorbeeld doet goed volgen, daarom is vanuit het kader van onze groene kerk is eind 2018 het gesprek gestart met het college van kerkrentmeesters. Daaruit vloeit een notitie voort over Kerkelijk geldbeheer, die afgelopen maart in de kerkenraad is besproken.

Wat kunnen we doen?

De kerkenraad kan kiezen uit diverse opties, er zijn vele tips op de website van de GroeneKerken.nl; Aandachtsvelden zijn: beleid/aanpak – bewust inkopen doen – geloof/inspiratie - energie/klimaat – schepping/klimaat – omgaan met geld. Hierbij gaat het niet alleen om wat de kerkenraad kan doen, maar ook alle gemeenteleden zelf!

Er worden 5 voorbeeld-gemeenten genoemd waaronder Schoondijke-Waterlandkerkje : (contactpersoon: Jaap Steeneveld) 

Wat is er al gedaan

  • We hebben zonnepanelen geplaatst.
  • We hebben ventilatoren aangeschaft die de warmte in de kerkzaal omlaag brengen.
  • We hebben gemeenteleden gestimuleerd om zonnepanelen te kopen.
  • We hebben een dienst over duurzaamheid gehouden.

Commitment

  • We gebruiken fairtrade-producten in de kerk.
  • We gebruiken alleen FSC-gecertificeerd papier.
  • De diaconie belegt duurzaam via Oikocredit.
  • We gaan onze warmwatervoorziening via een electrisch boiler laten opwarmen.
  • We gaan in de streek een infopunt over duurzaamheid starten.
  • Kerkleden proberen samen met andere dorpsbewoners gezamenlijk energie op te wekken.

Wij staan ook in het landelijke overzicht van de ruim 300 gemeenten, en willen daar nu graag het aandachtsgebied ‘omgaan met geld” aan toevoegen. De eerste stap hiervoor is de gemeenteleden informeren en dat doen we bij deze graag!

Peter Geene, groene diaken.