Home » Wat we doen » Kerkblad

UIT DE GEMEENTE (KB12-2020)

 

KERKDIENST IN KERK – OF KERKDIENSTGEMIST.NL

De corona blijft het leven bepalen. Kerkdiensten worden nog steeds omwille van de preventie, enkel in de protestantse Zionskerk gehouden. De normen van de PKN en de overheid zijn: maximum 30 bezoekers, vooraf aanmelden, 1½ meter afstand houden, goed ventileren, niet zingen, tijdens de hele dienst mondkapje op.

Gelieve u zich blijvend elke zondag vooraf op te geven, het liefste via het aanmeldingsformulier rechtsboven op www.pgoostkapelle.nl – of als u geen internet hebt, bel scriba Mr. Ron Waverijn, tel. 582119.

Elke kerkdienst wordt live gestreamd, de beelden komen dan via de camera bij u thuis, via Kerkdienstgemist.nl > Oostkapelle

Elders in deze editie van ons Kerkblad leest u over dit alles een uitgebreider bericht van de kerkenraad.

 

COLLECTEREN IN CORONATIJDEN

Aan de uitgang bij elke kerkdienst, staan telkens twee collectemandjes, denk er aan bij het naar buiten gaan. Als u niet naar de kerkdienst komt en toch een gift wil overmaken, kunt u gebruik maken van het rekeningnummer van de Diaconie Oostkapelle: NL45 RBRB 0845 0168 57. Voor giften voor onze eigen Protestantse Gemeente Oostkapelle, maakt u gebruik van het rekeningnummer van onze Kerkrentmeesters: NL38 RABO 0375 5191 57. 

 

LITURGISCHE SCHIKKING IN DE ADVENT

Op de vier zondagen van de Advent en in de Kerstdiensten zal er op de Tafel voorin de kerk een mooie liturgische bloemschikking staan. De schikkingen worden gemaakt door Lia Jobse-Maljaars en Tiny Tilroe. Zij laten zich hierbij inspireren door een boek van Tini Brugge – een Nederlandse biologe die zich steeds meer is gaan toeleggen op de verbinding tussen natuur en christelijke spiritualiteit. 

De thema’s die op de vier Adventszondagen aan de orde zullen komen zijn achtereenvolgens: Verlangen, Ontvangen, Hopen, Verwachten. En dan met Kerstfeest: Verschijnen.

Een liturgische bloemschikking is meer dan alleen wat opsmuk voorin de kerk. Het heeft een bedoeling en draagt een boodschap uit.

Kijk met aandacht en geniet ervan!

 

MONDKAPJE OP

Vanaf 1 december 2020 is het overal in Nederland een wettelijke verplichting: in een besloten ruimte mondkapje op. De kerkenraad had dit voor onze kerkdiensten al eerder besloten, maar nu is het dus ook een wettelijk verplichting. En van een zogenaamde uitzonderingspositie wensen we geen gebruik te maken.

Omdat iedereen zich hieraan houdt, kunnen we vanaf zondag 6 december 2020 tijdens de kerkdienst ook weer samen hardop het Onze Vader meebidden (mét mondkapje op).

 

OMROEP ZEELAND

Vanaf zondag 29 november 2020 en ook daarna in december, is er iedere zondag plus 1ste Kerstdag vrijdag 25 december 2020, telkens vanaf 9.00 uur ‘Geloof in Zeeland’ op Omroep Zeeland Televisie. Het verbindende thema is: ‘Op zoek naar het Licht’. De korte kerkdienst begint om 9.00 uur en wordt daarna ieder half uur herhaald tot 12.00 uur.

 

HUIS-AAN-HUIS COLLECTE KERK IN ACTIE

Ook in Oostkapelle. Van 29 november tot 5 december 2020 is de eerste landelijke huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie. In meer dan 600 plaatsen in Nederland wordt er door in totaal 5000 vrijwilligers van deur tot deur corona-proof gecollecteerd om geld in te zamelen voor een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Onzekerheid, uitzichtloosheid, slechte leefomstandigheden, geweldssituaties en geen onderwijs: het overkomt vele duizenden vluchtelingenkinderen. We geloven dat deze kinderen recht hebben op een beter leven. ‘Geef Licht’ aan Vluchtelingenkinderen in Griekenland! Dus als men bij u aanbelt, geef met uw hart!

Het is voor het eerst dat Kerk in Actie deze huis-aan-huiscollecte organiseert in Oostkapelle, het aantal plaatselijke vrijwillige collectanten is in ons dorp (nog) beperkt. Dat betekent dat niet in elke straat een collectant komt. Als u dan tóch een gift wil geven, kan dat via rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Geef Licht’.

 

KERSTFILM IN OOSTKAPELLE

Een mooi alternatief voor de Volkskerstzang, zodat we toch samen Kerst kunnen vieren met alle mensen uit Oostkapelle. Zonder onderscheid van kerkelijke achtergrond en in goede samenwerking met elkaar getuigen van het Kerstevangelie waarin het gaat om de kernwoorden zachtmoedigheid en barmhartigheid.

Samen zingen kan niet in deze tijden, dus is er iets anders: een Kerstfilm in Oostkapelle: ‘Toch samen Kerst vieren 2020’. Een film van een uur met onder andere een koortje en diverse muziekgroepen, trompetten op de toren van de Dorpskerk, het kerstevangelie vanuit de schuur, kerstherinneringen van vroeger en een kinderkerstspel: op weg naar Bethlehem.

De Oostkapelse Kerstfilm zal vanaf ongeveer 20 december (of iets eerder) te zien zijn, onder andere via een link op onze website pgoostkapelle.nl. Kijk, geniet en zing thuis uit volle borst mee.

 

VOOR DE KINDEREN

De kinderen krijgen in december twee keer volop aandacht op de Jeugdzolder. De eerste keer is op zondag 6 december en de tweede keer op 1ste Kerstdag, vrijdag 25 december 2020. De Kerstviering voor de kinderen valt dit jaar samen met de Kindernevendienst op 1ste Kerstdag en wordt dus gehouden op die Jeugdzolder.

De kinderen gaan beide keren meteen naar hun eigen plek.

 

De zeven brieven

Interlokaal de hemel aan de lijn

Johannes hier de meester wil je spreken

Hallo meneer wat kan de boodschap zijn

Ik heb zo vaak al naar u uitgekeken

                                      Johannes luister neem pen en papier

                                      Want zeven brieven moet je voor mij schrijven

                                      Ik die de eerste en de laatste ben

                                      Wil dat mijn schapen in vrede blijven

Maak ´d eerste brief voor Efeze gereed

Dit moet je hun met grote nadruk schrijven

Dat ´k van hun vechten voor de waarheid weet

Maar laat ze in hun eerste liefde blijven

                                      Schrijf aan de christ´ nen die te Smyrna zijn

                                      Laat niemand bang zijn voor het komend lijden

                                      De duivel zelf brengt u veel angst en pijn

                                      Maar God houdt in zijn hand de loop der tijden

Te Pergamum daar waar de satan troont

Wil ´k mijn getrouwen de belofte geven

Van ieder in wiens hart mijn liefde woont

Wordt met mijn bloed zijn nieuwe naam geschreven

                                      Schrijf de dominee van Thyatira

                                      ´k weet van uw werken, dienstbetoon en liefde

                                      Maar volg de heidense cultuur niet na

                                      Die mij tot in mijn diepste wezen griefde

De raad van Sardes schrijf je deze brief

U bent morsdood al lijkt u ook te leven

Word wakker want ik kom gelijk een dief

Wie overwint zal ´k ´t eeuwig leven geven

                                      De kleine kerk te Philadelphia

                                      Moet je een brief vol liefd´ en troost gaan schrijven

                                      Wie haar bedreigt die komt mijzelf te na

                                      Vermaan ze dat ze mij verwachten blijven

Laodicea krijgt de laatste brief

Zeg dat ik met geweld zal binnentreden

Die ik bestraf zo iemand heb ik lief

Maar ´k haat hun lauwheid die ik proef op heden

                                      Dat was het dan wat ik te zeggen had

                                      Ik ga nu heen niet meer had ´k te gebieden

                                      Maar houd je pen nog in je hand gevat

                                      Je gaat nu zien wat er nog moet geschieden.

AdRiaan