Plaatselijke Regeling PG Oostkapelle

De kerkenraad heeft op 10 juli 2019 het concept vastgesteld van de plaatselijke regeling. De plaatselijke regeling is geen beleidsstuk maar een stuk waarin de werkwijze van de gemeente is vastgelegd. Wat daar zoal in is geregeld is in de bijlage te lezen. Tot 1 oktober 2019 bestaat de mogelijkheid om de mening over deze regeling schriftelijk bij de kerkenraad in te dienen. De regeling komt daarna aan de orde tijdens de gemeenteavond in november.

 

Plaatselijke regeling protestantse gemeente Oostkapelle

In de Kerkorde en ordinanties zijn veel zaken geregeld waar ook onze kerkelijke gemeente zich aan moet houden. Wel is voorzien in de mogelijkheid om een aantal zaken zelf te regelen. Dat vindt plaats in een zgn. plaatselijke regeling. Ook onze gemeente heeft een dergelijke regeling. Die dateert al van 2004 en moet nodig aangepast worden aan de situatie in 2019. De kerkenraad heeft dat inmiddels gedaan door een nieuwe concept regeling op te stellen. Bij het opstellen van deze regeling is zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de gebruikelijke werkwijze in onze kerkelijke gemeente. Voor het opstellen van de regeling is als uitgangspunt gebruik gemaakt van de modelregeling van de PKN.

De plaatselijke regeling is geen beleidsstuk, maar een regeling waar de werkwijze van de kerkelijke gemeente is vastgelegd. Zo is onder meer geregeld: het aantal ambtsdragers, de verkiezing van ambtsdragers, de benoeming van een nieuwe predikant, het horen van de gemeente, deelname aan het avondmaal, levensverbintenissen en diverse vermogensrechtelijke zaken van het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen.

Het concept van de nieuwe regeling is te lezen via de website en op te vragen bij de scriba. Tot 1 oktober 2019 bestaat de mogelijkheid om de mening over het concept van de plaatselijke regeling pg Oostkapelle schriftelijk bij de kerkenraad kenbaar te maken. De regeling komt ook aan de orde tijdens de gemeenteavond in november 2019. Daarna stelt de kerkenraad de regeling definitief vast.  

De scriba – Ron Waverijn

Concept Plaatselijke Regeling Oostkapelle Besluit Kerkenraad Juli 2019
Word – 63,0 KB 645 downloads
Toelichting Model Plaatselijke Regleing Pkn
Word – 42,4 KB 593 downloads