Predikant

ds Ph. A. Beukenhorst, geboren op 9 maart 1957

Curriculum

  • 1989 tot 1995: jeugdpredikant in de Protestantse Gemeente Antwerpen-Noord
  • 1995 tot 2000: predikant in de Protestantse Gemeente Menen
  • 2000 tot 2013: predikant in de Protestantse/Hervormde Gemeente Oostburg-Zuidzande (PKN)
  • 2013 tot heden: predikant in de Protestantse Gemeente Oostkapelle (PKN)

Huidige bovenplaatselijke taken:
voorzitter Zeeuwse ZWO-commissie binnen de Classis Delta (PKN); lid van het Regionaal College voor Visitatie in de Classis Delta (PKN); eindredacteur van de regionale 'Kerkbode Noord- en West-Walcheren'; coördinator van het Vormings- en Toerustingsprogramma van het Cluster Noord- en West-Walcheren; consulent van de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg; docent Oude Testament aan het HIPGO te Brussel.

 

Meditatie

Twee dingen: bidden en gerechtigheid doen

Deze zomer hebben we volop aandacht voor de Duitse dominee en verzetsleider Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). We hadden al een filmavond en een kerkdienst over hem. In augustus is er nog de expositie in onze protestantse Dorpskerk in Oostkapelle.

Als Bonhoeffer in de gevangenis zit omwille van zijn verzet tegen de nazi’s, ziet hij wat er van de kerk geworden is. Hoe de kerk, niet alleen in Duitsland, niet in staat is geweest om het Evangelie zó te verkondigen dat de wereld erdoor positief veranderde. In zijn tijd ziet Bonhoeffer hoe een groot deel van de kerk meeliep in de beweging van de zgn. Deutsche Christen, mee met Hitler in plaats van zich te verzetten. Hoe kon dat gebeuren?

Dat is de vraag van Bonhoeffer. Eén van de redenen is voor hem het feit dat de kerk God als een soort van stoplap gebruikt voor de momenten dat wij het niet meer weten. De kerk blijft God aanbieden bij crisis, bij eenzaamheid, bij ziekte, bij dood. Nee, zegt Bonhoeffer. God is geen doekje voor het bloeden. God is niet enkel en alleen bedoeld als troost.

De oproep van Bonhoeffer is: laat God toe in het hart van je bestaan. Begin daarom je dag met een half uur stilte. Adem met je adem de woorden van God in, met dagelijkse stille tijd. Maar Bonhoeffer zei dan ook: het gaat niet om de vrome enkeling, om religieuze gevoelens die men alleen beleeft. Het gaat wel om de Bijbel en een kerk als tegenwicht tegen onrecht, omdat men vanuit de Bijbel weet hoe men als profeten, goddeloze heersers moet weerstaan. Geloof is geen privézaak. Er mag vanuit de kerk profetisch gesproken worden over wat er in de maatschappij gebeurt. Daarom heb je dagelijks die stille tijd nodig, zodat je vertrouwd bent met de stemmen uit de Bijbel. Én je hebt daarbij ook een goede blik nodig op wat er gebeurt in de wereld.

En met die bedoeling schrijft Bonhoeffer in een brief: “…ons christen-zijn zal tegenwoordig slechts uit tweeërlei bestaan: bidden en het doen van gerechtigheid onder de mensen.”

 

Ds. Flip Beukenhorst

Verder met barmhartigheid

Tijdens de 40 dagen op weg naar Pasen lazen velen de kalender van Petrus, uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland. Het thema was: ‘Ik ben er voor jou’ en we lazen uit de Bijbel in Matteüs 25,31-46 over de werken van barmhartigheid. Het was een goede voorbereiding en bezinning op weg naar Pasen.

Begin april vieren we Pasen. Jezus was gekruisigd en gedood, maar is weer opgestaan. Het kwaad is overwonnen, de dood is verslagen, de zonde is vergeven en wij mogen nu verder als bevrijde en verloste mensen. Maar is het daarmee klaar? Kunnen we nu achterover leunen, want Jezus heeft mij gered, ik hoef niets meer te doen?

Jezus vertelt in Matteüs 25 met opvallende beeldspraak dat hij als Koning zal komen en dat hij dan mensen zal zien als schapen en als bokken. Jezus komt als Koning om mensen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid, want het doet er wel degelijk toe wat je in en met je leven doet. Jezus roept mensen ter verantwoording: wat doet u voor een ander? En Jezus laat dan ook meteen blijken dat hij zich helemaal verbonden voelt met de minste mensen, met mensen in nood, met mensen die geen helper hebben. En dan komt de vraag: wat betekent u als christen, als navolger van de Opgestane Heer Jezus Christus, wat betekent u voor die mensen?

Zo zijn die werken van Barmhartigheid ontstaan. Hongerigen te eten geven en dorstigen te drinken, dat doet u door de Voedselbank te steunen. Naakten kleden, door iets van uw grote kleren voorraad te geven aan een Kringloopwinkel. Vreemdelingen onderdak bieden doet u al door niet negatief over asielzoekers te praten en u oprecht in te leven in hun situatie. Zieken verzorgen doet u als mantelzorger voor familie en anderen. Gevangenen bezoeken doet u door mee te doen met schrijfacties. Dat zijn de zes Bijbelse werken. In de loop der eeuwen kwam daar eerst de zorg om doden en rouwenden bij en sinds de laatste eeuw ook de zorg om Vrede en Gods Schepping.

Negen keer barmhartigheid: 6 uit de Bijbel, plus 3 extra, dat zijn 9 uitnodigingen in de navolging van de Opgestane, die de mensen op ultieme wijze liefhad.                             

Ds. Ph.A. Beukenhorst 

40 dagen barmhartigheid: ‘Ik ben er voor jou’

Het thema van de 40-dagentijd dit jaar in 2021 is: “Ik ben er voor jou”. Sinds lang zijn de weken vóór Pasen een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Vroeger werd dit ook wel de ‘Lijdenstijd’ genoemd. Of ‘Vastentijd’, niet enkel Rooms-katholieken leven in deze tijd iets soberder. Maar de huidige algemene term is nu dus: ‘40-dagentijd’. 40-dagen sinds Aswoensdag op 17 februari en eindigend met Pasen op 4 april 2021.

We staan stil bij het leven van Jezus. Hij inspireert ons. Als ultieme daad van goedheid gaf hij zijn leven en stond hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Nu meer dan ooit, in deze tijden van corona beperkingen. Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is en nodigt ons uit tot de zes Bijbelse werken van barmhartigheid, ze staan vermeld in het evangelie naar Matteüs 25, 31-46: de hongerigen eten geven, de dorstigen te drinken, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken.

 

Hongerigen te eten geven en dorstigen te drinken, dat kunnen we door de Voedselbank te steunen, ook via de aardappelactie voor Indonesië. Naakten kleden, dat kunnen we door iets van onze grote kleren voorraad te geven aan een Kringloopwinkel. Vreemdelingen onderdak bieden kunnen we al door niet negatief over asielzoekers te praten en ons oprecht in te leven in hun situatie. Zieken verzorgen kunnen we als mantelzorgers doen voor nabije familie en ook anderen te helpen. Gevangenen bezoeken kunnen we ook al door mee te doen met schrijfacties voor of aan hen die waar ook ter wereld soms onterecht gevangen zijn. Kunnen we, kunnen we… In het geciteerde evangeliegedeelte prijst Jezus hen die het ook doen!

In de huidige 40-dagen kalender van Petrus uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland, worden ideeën aangereikt om met deze zes Bijbelse werken van barmhartigheid aan de slag te gaan, inspirerende ideeën om uit te werken in onze eigen situatie.

 

Maar hoezo, zes werken van barmhartigheid? We hebben toch altijd gehoord: zeven? Het gaat toch om de Zeven werken van Barmhartigheid. Die zeven, dat is een latere kerkelijke  uitvinding, want – lees maar na – in het evangelie naar Matteüs staan er maar zes, zes werken waarmee je mensen kunt helpen, mensen helpen die verder geen helper hebben.

Het zevende werk van barmhartigheid is: aandacht voor de doden. Dat staat niet in het evangelie naar Matteüs als een werk van barmhartigheid, die is er in de Kerk pas bij gekomen in de 13de eeuw. In de 13de eeuw heerste in Europa een verschrikkelijke dodelijke ziekte, de pest. Vele mensen, jong en oud, overleden tegelijkertijd. Het begraven van die vele overleden mensen en het nabij zijn van de rouwende families werd vanaf de 13de eeuw een extra, zevende werk van barmhartigheid. En dat doen we gelukkig allemaal, rouwenden nabij zijn.

En tegenwoordig zijn er nog twee extra werken van barmhartigheid, die zijn er heel recent bij gekomen. In de vorige eeuw, de 20ste eeuw met twee Wereldoorlogen, met dreiging van verschrikkelijke wapens, met vele conflicten tussen mensen, is er een extra werk bijgekomen: vrede stichten. En de meest recente kwam in deze 21ste eeuw: de grote zorg om Gods Schepping, onze verantwoordelijkheid om de aarde, de natuur goed te beheren en te bewaren. 

Negen werken van Barmhartigheid. Zes uit de Bijbel, plus drie extra, dat zijn negen uitnodigingen aan ons om dat thema van deze 40-dagentijd in 2021 concreet te maken: ‘Ik ben er voor jou’. Barmhartig op weg naar Pasen, op weg naar het feest van de Opgestane, die de mensen op ultieme wijze liefhad. 

                                                            

Ds. Flip Beukenhorst.

Hoop-volle stilte in coronatijden

De coronapandemie houdt ook in Oostkapelle mensen in de greep. Gelukkig is er een begin gemaakt met vaccineren, in Zeeland sinds 15 januari: 300 verpleegkundigen per dag. Het einde is dus nog lang niet in zicht. De gevolgen van de pandemie zijn zwaarder dan ooit. De strenge lockdown duurt voort. Nieuwe varianten van het virus maken het nog zorgelijker, waardoor we enkel online kerkdiensten blijven houden. Kerkdiensten die we thuis bekijken, meestal in stilte.

Het zijn zware en verdrietige tijden voor ons allemaal. Het duurt al zo lang. Wanneer kunnen we weer gewoon bij elkaar komen en uit volle borst zingen? Wanneer zingt het Projectkoor weer? Wat rest ons nog als protestantse gemeente? Wat kunnen we bidden tot God? Blijft alles en iedereen maar stil? 

Maar dan bedenk ik: stilte nodigt ook uit, stilte verlangt naar iets. Stilte is hoopvol. In het Liedboek staat de berijmde versie van Psalm 65: ‘De stilte zingt U toe, o Here’. Deze woorden troosten mij in deze verdrietige situatie. Die noodgedwongen stilte, het niet hardop zingen in de kerkdienst is ook lofprijzing van God. God hoort ook ons zwijgen als loflied. Ds. René de Reuver, scriba van de landelijke PKN, liet zich inspireren door deze Psalm en schreef als gebed:

     Eeuwige God, U die woont en troont in Sion, hoorder van het gebed, tot U komen wij in stilte, niet goed wetend wat te bidden. We zijn uit het veld geslagen, niet in staat om bijeen te komen en uit volle borst U de lof te zingen. 
     We zijn stilgevallen en weten niet hoe lang alles nog zal duren, zelfs niet of onze gezondheidszorg het wel aan kan en of wij zelf niet besmet, ziek en geveld zullen raken. In deze nood komen wij tot U, in stilte biddend om gehoor, om vertroosting, om nabijheid, om perspectief. 
     Hoor ons: wees ons genadig! U, die onze stilte hoort en peilt, hoor ons stil zijn als loflied, als aanbidding, als roep om genade en ontferming. Tot U komt al wat leeft, tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft. Geef ons kracht om het vol te houden, vertrouwen dat U ons stil-zijn hoort, geloof om de moed niet te verliezen.     Amen. 

                                                           

Ds. Ph.A. Beukenhorst

Veertig dagen vasten. Een protestants perspectief

Wanneer op Aswoensdag (17 februari) de veertigdagentijd begint, betekent dat al eeuwen voor veel christenen het begin van ‘de grote vasten’. In deze periode bereiden mensen zich voor op het komende Paasfeest door ‘af te zien van…’ en ‘ruimte te maken voor…’.

Anno 2021 onthouden veel mensen die vasten zich van eten en drinken door bijvoorbeeld alcohol, vlees en/of snoep te mijden. Ook wordt van andere dingen afgezien: de vanzelfsprekendheid van uitvoerige conversaties aan tafel, roken, Netflix kijken, sociale media, soms ook seks. Door te vasten ontstaat ruimte voor God en de ander. In de eeuwen na de Reformatie nam het gebruik om te vasten onder protestanten af, maar sinds een paar decennia leeft juist onder hen het vasten weer op. Waar komt de hernieuwde belangstelling voor dit gebruik vandaan? En waarom zou je het doen als protestant, vasten?

Terugkeer van een eeuwenoude traditie

De hernieuwde aandacht voor vasten hangt samen met tenminste twee dingen: veranderingen in onze cultuur en veranderingen in onze kijk op wat geloof is in die cultuur. In onze samenleving is veel aandacht voor voedsel, onder andere in relatie tot onze gezondheid. In het streven naar ‘gezonde voeding’ en/of een gezond gewicht zijn diëten, vasten en kuren vandaag de dag geregelder praktijken dan in voorbije eeuwen. Het tijdelijk of permanent laten staan van (bepaalde soorten) voedingsproducten is voor veel mensen niets nieuws. Dat kan ook het vasten om religieuze redenen ‘gewoner’ maken.

Als het gaat om onze kijk op geloof dan is er sinds enkele decennia in de liturgiewetenschap, en meer recent ook breder in de theologie, systematisch meer aandacht voor rituele praktijken. In een cultuur die sterk gericht is op ervaring, beleving en emotie, ontstaat (weer/meer) ruimte voor de opvatting dat christelijk geloof niet alleen of vooral een zaak is van het hoofd, maar (ook) een heel lichamelijk gebeuren.

Dat soort aandacht heeft ook altijd zijn uitwerking op de praktijken van mensen zelf en zo is er voor protestanten nieuwe ruimte ontstaan voor rituelen, het aanhaken bij oude tradities en het in grote vrijheid zelf modelleren daarvan. Daardoor is het frame “vasten-is-voor-katholieken” wat naar de achtergrond verdwenen en zien we in protestantse kringen een terugkeer van het vasten.

We dreigen de echte probleemgebieden te vergeten

door Margreeth Ernens   (www.gelovenindedelta.nl – 27 Augustus 2020)

 

OOSTKAPELLE – De coronacrisis houdt de maatschappij zo druk bezig, dat we volgens ds Flip Beukenhorst uit Oostkapelle dreigen te vergeten dat er nog anderen zijn die daarnaast ook kampen met armoede en gevaar. ,,Die worden nog veel zwaarder getroffen door de crisis, laten we dat vooral niet uit het oog verliezen. Je zult bijvoorbeeld maar in Pakistan leven, je had al grote problemen en dan komt de coronacrisis er nog eens bij.’’

,,We zijn nu heel erg bezig met gevaar, in de kerk letten we vooral op protocollen. Loopt alles wel goed. Het doorsnee kerkelijk publiek is natuurlijk niet meer het jongste, ook al wonen we in een betrekkelijk veilig, dunbevolkt gebied als Zeeland. Maar we moeten toch verder kijken dan onze eigen kerk, ons eigen dorp, naar daar waar de problemen zijn.’’

Ds Flip Beukenhorst, voor de gelegenheid gekleed in een Rwandees hemd, dat op een markt in Rwanda (Afrika) ter plekke op maat werd gemaakt door een naaister. In zijn periode als jeugdpredikant begeleidde hij een groep Nederlandse en Belgische protestantse jongeren tijdens een ZWO-ontmoeting met Rwandese jongeren van de Eglise Presbytérienne au Rwanda.

Flip Beukenhorst is predikant in Oostkapelle en voorzitter van de Zeeuwse ZWO-commissie (Zending-Werelddiaconaat-Ontwikkelingssamenwerking). Hij werd op 9 maart 1957 geboren in Schaarbeek bij Brussel, waar zijn vader toen dominee was. Na zijn opleiding protestantse theologie aan de Theologische Faculteit in Brussel was hij actief in allerlei kerkelijke bewegingen en (politieke) actiegroepen. In 1989 werd hij jeugdpredikant in Antwerpen, in 1995 verbond hij zich als predikant aan de protestantse gemeente Menen. Hij maakte zijn Zeeuwse entree in 2000 toen hij de Protestantse/Hervormde Gemeente Oostburg-Zuidzande ging dienen. In 2013 nam hij het beroep aan om predikant van de Protestantse Gemeente Oostkapelle te worden.

Samenwerking

Sinds hij in Zeeland woont houdt hij zich bezig met ZWO. Al snel werd hij voorzitter van de classicale commissie ZWO Zeeuws-Vlaanderen. Nadat hij verkaste naar Oostkapelle werd hij voorzitter van de classicale commissie ZWO Walcheren. Omdat de PKN in 2018 herstructureerde naar de nieuwe classes-indeling, werd het gestimuleerd om allerlei subcommissies samen te voegen. De ZWO-commissies Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren vormden algauw een eerste verbinding, mede omdat hij beide commissies goed kende. Daarna volgde al vrij snel contact met andere Zeeuwse regio’s.

Delta ZWO-commissie

Die verbinding is er nog niet helemaal met de aangesloten Delta-regio’s in Zuid-Holland, ,,maar daar werken we wel naar toe. De Zeeuwse ZWO-commissie is dus een tijdelijke oplossing, we willen uiteindelijk een Delta ZWO-commissie’’, zegt Flip. ,,Kerk in Actie-consulent Menno Hanse legt daartoe contacten, maar het heeft natuurlijk tijd nodig. Je moet niet vergeten dat er ook binnen Zeeland verschillende modaliteiten zijn, én je zit met een geografisch aspect. De classis Delta is dan weer een kerkelijk gegeven. Die samenstelling van Zeeland met een deel van Zuid-Holland moet groeien.’’

Monumentje

Als lid van het Classicaal College voor de Visitatie in de classis Delta heeft Flip ook met deze verschillen te maken, maar hij heeft gemerkt dat samenwerken tussen de vier Zeeuwse en de twee Zuid-Hollandse regio’s op dat vlak inmiddels vlot verloopt. ,,Dat geeft hoop voor de gezamenlijke Delta ZWO-commissies. Er is misschien eerst wat koudwatervrees, maar als je elkaar leert kennen, gaat het meteen beter. In Sommelsdijk staat een monumentje, ‘Holland-Zeeland’, daar trek ik me aan op, daar ligt ook de verbinding wat mij betreft.’’

De samenwerking met Menno Hanse ziet hij met plezier tegemoet. ,,Hij is heel jong en het enthousiasme druipt er van af. Ik heb veel zin om met hem plannen te maken en iets tot stand te brengen, en ik denk dat dat bij alle commissieleden zo is.’’

Betrokkenheid

Flip ziet bij alle ZWO-commissieleden een grote betrokkenheid en de wil tot samenwerken. ,,Het zijn mensen die toch verder kijken dan hun eigen gebied. Ze hebben gevoel en verantwoordelijkheid voor mensen ver weg, mensen die ze niet zelf kennen. Het is hun gedrevenheid als Christen. Je leeft niet alleen voor jezelf, maar houdt rekening met anderen verder weg. Het zijn allemaal prachtige mensen, die het stukje Evangelie hebben begrepen en dat in daden omzetten. Het zijn doorzetters met een lange adem.’’

Regio-avonden

Het is de bedoeling dat de activiteiten voor het project Delta voor Indonesië, waar de Zeeuwse ZWO-commissie zich met Kerk in Actie tot 2022 voor inzet, in het najaar weer van start gaan, te beginnen met vier regio-avonden: op 2 november 2020 in Goes, 3 november 2020 in Tholen, 12 november 2020 in Hoek en 16 november 2020 in Koudekerke. Alle regio-avonden hebben hetzelfde programma zodat iedereen in de gelegenheid is te komen. Flip: ,,Het is natuurlijk even afwachten hoe de beperkende maatregelen dan zijn, ook wat de kerkelijke richtlijnen betreft. Hoewel veel mensen een enorme persoonlijke betrokkenheid hebben, zijn er grote aarzelingen om ergens naar toe te gaan uit angst voor besmetting.’’

De Zuid-Hollandse eilanden doen nog niet als regio mee aan het project Delta voor Indonesië, maar er zijn wel plaatselijke initiatieven en daar zal consulent Menno Hanse op inspelen.

U kunt Flip Beukenhorst voor tips en informatie bereiken via: beukenhorst@zeelandnet.nl

 

Klik hier voor het interview met Kerk in Actie-consulent Menno HanseKlik hier voor informatie over het Delta voor Indonesië-project, klik hier voor het laatste nieuws uit Indonesië en klik hier voor informatie over de Zeeuwse ZWO-commissie.