Home » Wie we zijn » Organisatiestructuur » Kerkenraad » Kerkenraad verslag 9 december 2020

Kerkenraad verslag 9 december 2020

Gepubliceerd op 9 december 2020 om 19:30

Concept verslag kerkenraadsvergadering woensdag 9 december 2020, aanvang 19.30 uur. Digitale vergadering.   

Aanwezig: Frans Vijlbrief, Ron Waverijn, Maya Scheunhage, Adri Jobse, Hannie Corbijn, Rian Coppoolse, Leo Looise, Sjoerd Blaas, Mart den Hollander, ds Beukenhorst, Dirk van Maldegem, Simon Bommeljé en Johan Groenenberg. Afwezig (met kennisgeving): Esther Luteijn en Peter Geene.   

 1. Opening
  De voorzitter opent de vergadering met een gebed uit de Dienstenbundel.
 2. Notulen kerkenraadsvergadering 18 november 2020.
  De kerkenraad stelt de notulen met een enkele tekstuele aanpassing vast.
 3. Besluitenlijst moderamenvergadering 30 november 2020
  De kerkenraad neemt kennis van de besluitenlijst.
  - Er zijn veel vrijwilligers bereid gevonden om de kerstattenties voor de 80-plussers in het dorp te maken. Het gaat om 200 kerstbakjes. Een deel van de kosten wordt betaald door de St Welzijn Veere. De diaconie draagt € 150 bij in de kosten.
  - De openstelling van de Dorpskerk tijdens de zomermaanden en nu tijdens Advent gaan we evalueren. Ds Beukenhorst en Maya Scheunhage pakken dit op.
  - De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij Donatus. Voor vrijwilligers is er een collectieve verzekering die de gemeente Veere voor alle vrijwilligers heeft afgesloten. De kerkrentmeesters zullen hier via het Kerkblad aandacht aan besteden.

 4. - 1 Bezinningsonderwerp: jonge gezinnen met kinderen.
  Aan de hand van een notitie van de jeugdouderlingen gaan we aan de slag met het bezinningsonderwerp: jonge gezinnen met kinderen in de leeftijd van de basisschool. In de notitie staat aangegeven dat we voor die doelgroep al de nodige activiteiten organiseren. Toch missen we de jonge gezinnen met kinderen in de kerk. We gaan aan de slag met de volgende vragen: hoe krijgen we de zelfstandig wonende kinderen weer in de kerk: wat kunnen we aanbieden om die jonge gezinnen met kleine kinderen weer in de kerk terug te zien en zou het organiseren van evenementen hier een bijdrage aan kunnen leveren. In een open en eerlijk gesprek delen we met elkaar de zorgen die we hier over hebben. Concrete oplossingen hebben we helaas niet. Wel geven we tal van suggesties mee. We wachten de uitgewerkte voorstellen van de jeugdouderlingen af.
  - 2 Hoe nu verder met Corona.
  We voeren rond de Corona als kerkenraad een voorzichtig beleid waarbij de preventie van de volksgezondheid voorop staat. Dit is in het Kerkblad van december 2020 uitgebreid met de gemeente gedeeld. Nu ligt er bij de Kerkenraad een notitie over hoe nu verder. We zijn eigenlijk unaniem van mening dat gelet op de huidige negatieve ontwikkelingen rond de coronabesmetting we de voorzichtige lijn moeten blijven aanhouden. Voor de korte termijn houdt dit in: niet zingen tijdens de kerkdienst, maar wel het Onze Vader meebidden, tijdens de dienst dragen we een mondmasker, V en T activiteiten gaan we met ingang van januari niet starten en dat geldt ook voor de geplande huiskamergesprekken. Ook het Heiig Avondmaal laten we op zondag 13 december niet doorgaan. We gaan van maand tot maand een afweging maken of we voorzichtig activiteiten weer kunnen oppakken of niet.
  Voor de Kerstnachtdienst en Kerstmorgendienst gaan we onderzoeken of het mogelijk is dat als er veel belangstelling is om deze diensten bij te wonen, we ook de Dorpskerk voor kerkgangers kunnen openstellen om daar de dienst vanuit de Zionskerk digitaal te volgen.
  - 3 Bezinningsonderwerpen
  We spreken af om het onderwerp: Profileren als kerk in het dorp, in februari 2021 te bespreken en het onderwerp: Werken aan cohesie in de PGO, in maart 2021.
  We wachten de voorstellen af.

 5. Verslagen commissies
  We nemen kennis van het ontvangen verslagen.
  - Adri Jobse deelt vanuit het College van Kerkrentmeesters mee dat hij blij is dat er draagvlak is voor het rapport van Silas over het herschikken van de kerkelijke eigendommen. Er wordt nu gewerkt aan het voorbereiden van vervolgstappen om de verdere koers te kunnen bepalen. Binnenkort is er overleg met de gemeente Veere. Het is de bedoeling om in het eerste kwartaal van 2021 te komen met een notitie over de koersbepaling.
  - De notitie over de gedachtenissteen is nog niet rijp om te bespreken. De Taakgroep Eredienst zal zich hier nog over beraden en komen daarna met een voorstel.
 6. Pastorale rapportages
  De kerkenraad staat stil bij diverse gemeenteleden en gezinnen binnen de gemeente. We denken aan de (ernstig)zieken en aan degenen die in rouw zijn.

 7. Rondvraag.
  - De Jeugdkerk kan aanstaande zondag plaatsvinden: een groep in het PKC en een groep op de Jeugdzolder. Maya sluit dit kort met de koster;
  - Er zijn nog technische problemen rond het uitzenden van de kerkdiensten met als gevolg dat er voor de kijkers en luisteraars thuis geen inleidend en afronden orgelspel is te horen. De Kerkrentmeesters bekijken of hierin verbeteringen mogelijk zijn.

 8. Sluiting
  Dirk van Maldegem sluit de vergadering af met het lezen van een gedicht.  

«