Home » Wie we zijn » Organisatiestructuur » Kerkenraad » Kerkenraad verslag november 2020

Kerkenraad verslag november 2020

Gepubliceerd op 18 november 2020 om 19:30

verslag kerkenraadsvergadering woensdag 18 november 2020, aanvang 19.30 uur. Digitale vergadering.  

Aanwezig: Frans Vijlbrief, Ron Waverijn, Maya Scheunhage, Adri Jobse (vanaf 20.30 uur), Hannie Corbijn, Rian Coppoolse, Leo Looise, Sjoerd Blaas, Mart den Hollander, ds Beukenhorst, Peter Geene, Dirk van Maldegem en Johan Groenenberg. Afwezig (met kennisgeving): Esther Luteijn   

  1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en gaat voor in gebed.    

 

  1. Notulen kerkenraadsvergadering 14 oktober 2020.

De kerkenraad stelt de notulen ongewijzigd vast.  

 

  1. Besluitenlijst moderamenvergadering 9 november 2020.

De kerkenraad neemt kennis van de besluitenlijst.

 

4 - 1 Conceptbegroting kerk 2021.          

Simon Bommeljé geeft een toelichting op de begroting en diverse begrotingsposten. De cijfers zijn in lijn met de prognoses. Het blijft nodig om voor de langere termijn het beleid bij te stellen om de gemeente financieel gezond te houden. Daar wordt via de Silas-rapportage nu aan gewerkt. Vanwege de corona kunnen we aanspraak maken op een uitkering van rond de € 3.000. De kerkenraad stelt de begroting vast en die komt aan de orde tijdens de gemeenteavond van volgende week.

 

4 - 2 Conceptbegroting diaconie 2021.  

Ingeborg Coppoolse geeft een toelichting op de begroting. In deze begroting is ook de extra bijdrage opgenomen inzake “noodhulp” om extra uit te geven aan goede doelen. Zo teren we stapsgewijs in op het vermogen van de diaconie. De kerkenraad stelt de begroting vast en die komt aan de orde tijdens de gemeenteavond van volgende week.

 

4 – 3 Definitief rapport Silas-groep. 

Tijdens de vorige vergadering hebben we het conceptrapport besproken. De toen gemaakte opmerkingen zijn nu verwerkt in het rapport dat voorligt. De volgende aandachtspunten komen nog aan de orde:

-het inrichten van een koffiehoek in de Dorpskerk. Hier gaan we onderzoek naar doen;

-het perceel waar de pastorie op staat is een ongesplitst perceel. Dat is inderdaad zo en hier wordt bij de uitwerking van het rapport aandacht aan besteed;

-het voorstel om de clustergemeenten te informeren over het rapport pakken we op;

-nadat het rapport is vastgesteld door de kerkenraad en de gemeente gehoord is kunnen we starten met de uitwerking van het rapport. Het is dan een taak van de kerkenraad om de vervolgkoers te bepalen. We nemen dan ook het financieel toekomstperspectief mede. Diverse factoren komen dan aan de orde;

-welke mogelijkheden er zijn voor het PKC hangt met name af van de mogelijkheden die het bestemmingsplan van de gemeente biedt of mogelijk maakt;

-een gegeven is dat het aantal zitplaatsen in de Dorpskerk kleiner is dan in de Zionskerk. We voorzien hier geen problemen mee ook op termijn niet, nu in de Dorpskerk iets meer dan 200 zitplaatsen beschikbaar zijn. We gaan ook de mogelijkheden van aanbouw bij de Dorpskerk onderzoeken. Dit maakt deel uit van het overleg met de gemeente Veere.

De kerkenraad stelt het rapport nu definitief vast. We gaan de gemeente nu tijdens de gemeentevond informeren over de inhoud van het rapport. Daarna komt het rapport voor bespreking terug in de kerkenraad om de verdere koers te bepalen.

 

4 - 4 Concept groen beleidsplan en plan van actie + aanpak.     

Er ligt nu een voorstel om het groen beleidsplan vast te stellen. Voor de uitvoering ligt er een voorstel om een breed samengestelde “denk” tank in te stellen. Die krijgt de opdracht mee te zorgen voor een verbreding van het draagvlak voor het groene beleid en de continuïteit daarvan. Ook om jaarlijks te komen met voorstellen over de uitvoering van het beleidsplan en plan van actie. Een onderdeel hiervan is het maaibeleid.

De kerkenraad stelt het groene beleidsplan en het plan van actie + aanpak vast. Via het kerkblad zullen we de gemeente hierover informeren. Peter en Ron pakken dit op.

 

4 – 5 Gebruiksplan c.a. corona. 

In verband met de Covid-19 hebben we een protocol en gebruiksplan voor onze gebouwen vastgesteld. De corona richtlijnen van het Rijk nopen hiertoe. Sindsdien heeft de kerkenraad verschillende wijzigingen vastgesteld. Die zijn nu verwerkt tot het voorliggende geactualiseerde protocol/gebruiksplan. De kerkenraad stelt dit stuk vast en maken we bekend via de website. In het stuk wordt ook gesproken over het pastorale bezoekwerk. Frans stuurt hier nog een korte instructie over rond aan de ouderlingen.

 

Nu sinds deze week de richtlijnen van het Kabinet weer wat zijn verruimd besluiten we om met ingang van zondag 29 november 2020 weer fysieke kerkdiensten te houden (maximaal 30 bezoekers, vooraf aanmelden, tijdens de gehele dienst mondkapjes op, 1,5 meter afstand houden, ventileren c.a.). Of we gaan zingen hangt af van de inhoud van de richtlijnen van het Kabinet en de PKN. Wellicht kunnen we begin december beginnen met het meebidden van het Onze Vader. Via het Kerkblad en Nieuwsbrief zullen we de gemeente hierover informeren.

 

4 – 6 Bezinningsonderwerp: Jonge gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd. 

Maya en Sjoerd bereiden dit onderwerp voor en we gaan hier tijdens de kerkenraadsvergadering van december 2020 mee aan de slag.

 

4 – 7 Concept vergaderrooster kerkenraad en moderamen 2021.

De kerkenraad stelt het rooster voor 2021 vast.

 

4 – 8 Concept kerkdienstenrooster 2021.

Behoudens een kleine aanpassing stelt de kerkenraad het rooster voor 2021 vast. Met ingang van 2022 rooster ouderling van dienst aanpassen.

 

4 – 9 Activiteiten rond Advent

Nu de Volkskerstzang niet kan doorgaan ligt er een voorstel voor een digitale versie die tot stand is gekomen in samenwerking met de gereformeerde gemeente. Via de website komt er een digitale bijeenkomst met het thema “Toch samen kerst vieren in 2020”. We vinden dit een goed voorstel en wachten de uitwerking af. We besluiten ook dit jaar weer een kerstbrochure “huis-aan-huis” te bezorgen. In de brochure komt een bijlage met een overzicht van de kerkdiensten. De rentmeesters kijken naar het benodigde budget.

De diaconie gaat kerstgroeten bezorgen bij de 80+-ers. Ook is er een initiatief over het maken en bezorgen van kerstbakjes. Frans zal hierover contact opnemen met de initiatiefneemster. We zijn blij met de verschillende initiatieven!

 

4 – 10 Blanco lichtjes wikkel 2020

De Commissie Welzijn Oostkapelle vraagt om extra aandacht voor de 80-plussers in ons dorp. Dit sluit goed aan bij een mooi initiatief dat Tanneke Brouwer voorstelt om met kinderen kerststukjes te maken voor de ouderen in het hele dorp.

4 – 11 Oliebollenactie

We zien voldoende mogelijkheden om dit jaar de oliebollenactie corona-proof te organiseren. Voor deze activiteit mag gebruik worden gemaakt van ruimte in de kerk. Over de praktische zaken zullen Maya en Sjoerd contact opnemen met de koster.

 

4 – 12 Openstelling Dorpskerk

We vinden het een goed voorstel om in de maand december op woensdagmiddag tussen 15.00 en 16.00 uur de Dorpskerk open te stellen. De kerk kan bezocht worden, even zitten, een kaarsje aansteken en een praatje maken met de dominee. 2, 9, 16 en 23 december is zodoende de kerk open. Er melden zich voldoende vrijwilligers.

 

  1. Verslagen commissies

We nemen kennis van het ontvangen verslag van de Taakgroep Eredienst.

 

  1. Pastorale rapportages

De kerkenraad staat stil bij diverse gemeenteleden en gezinnen binnen de gemeente. We denken aan de (ernstig)zieken en aan degenen die in rouw zijn. 

 

  1. Rondvraag.

-Een woord van waardering voor de prachtige schikking op de “dankdag tafel”.

-Melding dat onlangs een inwoonster is overleden.

-Lenie Molendijk is bereid gevonden om zitting te nemen in de Ring Walcheren.

-Ds Beukenhorst geeft een korte toelichting over de invulling van de gedachtenisdienst.

 

  1. Sluiting

Rian Coppoolse sluit de vergadering af met het lezen van een gedicht.  

  

Corona en de uitzonderingen voor de kerken.

 

U hebt ongetwijfeld gehoord of gelezen dat er voor kerken uitzonderingen zijn op de algemeen geldende regels en beperkingen van de overheid in de huidige coronacrisis. Veel dingen kunnen niet opgelegd worden op basis van de godsdienstvrijheid, hoewel dat vanuit het perspectief van de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus wel veel beter zou zijn. De kerkenraad is van mening dat de godsdienstvrijheid wel heel belangrijk is maar ten onrechte voor deze uitzonderingen wordt gebruikt. Het verplicht dragen van een mondkapje heeft niet zo veel te maken met discriminatie of zelfs onvrijheid op basis van geloof. Het betekent dat wij gedurende deze crisis gedragsregels hanteren die ook gelden voor bijvoorbeeld bioscopen en theaters. Wij willen geen uitzonderingspositie claimen op basis van de godsdienstvrijheid en willen ons maximaal inzetten om mee te helpen aan de bestrijding van het virus en daarmee onze verantwoordelijkheid voor elkaars gezondheid te dragen. Vandaar dat we soms Roomser lijken dan de Paus maar we willen deze weg blijven volgen om bovengenoemde redenen.

De kerkenraad

 

Frans Vijlbrief, voorzitter,  Ron Waverijn, scriba


«   »