Home » Wie we zijn » Organisatiestructuur » Kerkenraad » Kerkenraad verslag 9 september 2020

Kerkenraad verslag 9 september 2020

Gepubliceerd op 9 september 2020 om 19:30

Concept verslag kerkenraadsvergadering woensdag 9 september 2020, aanvang 19.30 uur in de Zionskerk. 

 

Aanwezig: Frans Vijlbrief, Ron Waverijn, Maya Scheunhage, Adri Jobse, Hannie Corbijn, Peter Geene, Rian Coppoolse, Dirk van Maldegem, Leo Looise, Sjoerd Blaas, Mart den Hollander, Lenie Molendijk (bij agendapunt 1) en Johan Groenenberg.  Afwezig (met kennisgeving): ds Beukenhorst, Esther Luteijn, Ingeborg Coppoolse en Simon Bommeljé.

 

  1. Opening

De voorzitter opent de vergadering met een gebed uit de bundel: Help ons U te vinden. Hij heet het nieuwe kerkenraadslid Mart den Hollander van harte welkom en wenst hem veel succes bij het uitvoeren van zijn taak. Ook nemen we afscheid van Lenie Molendijk. De voorzitter dankt Lenie voor haar inzet en het vele werk dat zij de afgelopen jaren voor de kerk heeft opgepakt. Zij krijgt een cadeaubon als dank.   

 

  1. Notulen kerkenraadsvergadering 15 juli 2020.

De kerkenraad stelt de notulen ongewijzigd vast. Het afgeschermde deel van de website is voor het eind van het jaar ingericht. Binnenkort komen we hier nog op terug om te bespreken wat we op het afgeschermde deel plaatsen en het beheer daarvan.

 

  1. Besluitenlijst moderamenvergadering 26 augustus 2020.

De kerkenraad neemt kennis van de besluitenlijst.

 

4 - 1 Hoe nu verder met corona richtlijnen en protocol.          

We kijken terug op de afgelopen weken waarin we weer kerkdiensten hebben gehouden binnen de coronarichtlijnen. In zijn algemeenheid vinden we dat dit goed is verlopen. We blijven het jammer vinden dat de beleving van de dienst en de gemeenschapszin van het samen kerkzijn mager blijft. De inhoud van de dienst is goed, maar we missen vooral het samen zingen en koffiedrinken na de dienst erg. De vraag die aan de orde komt is welke mogelijkheden er zijn om de beleving en de gemeenschapszin te versterken. Adri Jobse geeft aan dat sinds juli 2020 de richtlijnen van het RIVM voor kerkbezoek en zingen tijdens de dienst wat zijn verruimd. Het geeft ons meer mogelijkheden. De richtlijnen geven in relatie tot de omvang van de Zionskerk wel wat ruimte voor het zingen tijdens de dienst. Dat zou met maximaal 80 kerkgangers maximaal 10 minuten kunnen zijn. Dat geldt van voor de huidige situatie in de Zionskerk die inhoud dat het ventilatiesysteem nog niet gerepareerd is. Als die reparatie tot uitvoering zou kunnen komen, houdt dit niet in dat we dan veel langer kunnen zingen.

Zingen. Binnen de kerkenraad is er een breed draagvlak om voorzichtig aan weer te beginnen met het zingen en meebidden tijdens de dienst. Dan wel op bescheiden schaal: het uitspreken van de Bemoediging, het gezamenlijk bidden van het Onze Vader en een slotlied. De afwisseling met Nederland Zingt, orgelspel en solozang vanaf het orgel zou de beleving van de dienst ook al versterken. Hoe we hier verder invulling aan moeten geven gaan we aan de Taakgroep Eredienst vragen. Wij hopen dat zij hierover op korte termijn een advies kunnen uitbrengen.

Koffiedrinken. Voor koffiedrinken na de dienst zien we geen mogelijkheden.

Aanmelden. Als we weer gaan zingen tijdens de kerkdienst is het voorgeschreven dat de kerkgangers zich vooraf aanmelden. Daar moeten we strak de hand aan houden. Het tijdstip van aanmelden gaan we vervroegen tot de vrijdag om 18.00 uur.

 

Nevendienst. De kindernevendienst is van plan om de 1e en de 3e zondag van de maand nevendienst te houden. Dat doen we dan op de Jeugdzolder. De kinderen voor de nevendienst gaan dan direct naar de Jeugdzolder en gaan niet eerst de kerk in.

Crèche. De crèche kan voorlopig nog niet.

V en T Voor de activiteiten van Vorming en Toerusting gelden ook de coronarichtlijnen voor het gebruik van ruimtes in de kerk. Voor elke ruimte geldt een maximum.

Jeugdkerk. Jeugdkerk kan plaatsvinden omdat voor hen minder strakke regels gelden.

Nieuwsbrief De Nieuwsbrief blijven we voorlopig bezorgen, maar alleen nog bij degenen die echt geen aansluiting hebben op internet, en de nieuwsbrief niet via tablet of smartphone kunnen lezen. We gaan het ook iets anders organiseren. De wijkteams pakken dit op. Versturen via de mail is geen enkel probleem.

Huiskamergesprekken De huiskamergesprekken kunnen niet bij gemeenteleden thuis plaatsvinden, maar organiseren we in het PKC. Via de wijkbrief volgt hier informatie over. Dirk en Frans maken de wijkbrief.

 

Nadat we het advies van de Taakgroep Eredienst hebben ontvangen maken gaan we de gemeente informeren over de zaken die we weer gaan oppakken (en hoe) en welke niet. Ook wanneer we er mee starten. De informatie verloopt via Nieuwsbrief en Kerkblad.

 

4 - 2 Prioriteiten 2020 – 2021. 

Voor het komende vergaderseizoen hebben we een aantal belangrijke onderwerpen die aan de orde gaan komen:

-perspectieven nota: september – november 2020;

-aanpak corona preventie: blijvende aandacht;

-Veilige kerk: start voorbereidingen september 2020;

-de bezinningsonderwerpen (Profileren als kerk in het dorp, werken aan cohesie in de PGO en aandacht voor jonge gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd) worden ingepland, voorstel volgt nog;

-Groene kerk – beleid en evaluatie: wordt voorbereidt;

-Bonhoefferjaar: voorjaar 2021;

-samenwerking binnen het cluster: start september 2020.

Voor iedere activiteit zijn binnen de kerkenraad aanspreekpunten aangewezen, die deze onderwerpen voorbereiden.

 

4 – 3 Perspectieven nota.

Omdat we de rapportage van Silas nog niet hebben ontvangen komt dit onderwerp op een later moment aan de orde. Wellicht tijdens een extra kerkenraadsvergadering.

 

4 - 4 Verdeling taken binnen de kerkenraad.    

We verdelen de taken binnen de kerkenraad en de vertegenwoordiging van de kerkenraad in diverse commissies. Het overzicht publiceren we in het Jaarboekje (structuur) dat we begin oktober 2020 verspreiden.

 

4 – 5 Activiteiten rond kerst.

Vanuit de werkgroep die de Kerstzangavond organiseert hebben we begrepen dat veel activiteiten rond kerst niet kunnen doorgaan vanwege de corona (m.n. Kerstzang, Kerstmaaltijd, Kinderkerst). De vraag is nu of we een andere activiteiten kunnen organiseren die binnen de coronarichtlijnen wel mogelijk zijn
-kunnen we naast het verspreiden van een kerstnummer, samen met de ger. Gemeente, nog iets huis aan huis bezorgen?;

-kunnen we een audiovisuele productie maken waar via Kerkdienstgemist.nl naar gekeken kan worden?

Als kerkenraad vinden we dit een goede denkrichting. We wachten de uitgewerkte voorstellen af. We vragen ds Beukenhorst hierin mee te denken, ook over de organisatie en de opzet van de Levende adventskalender.

 

4 – 6  Brief Classis Delta kandidaatstelling vacatures namens Ring Walcheren

We hebben geen kandidaten. Mocht nog iemand zich kandidaat willen stellen dan graag melden aan de scriba voor 25 september 2020.

 

4 – 7 Brief over stand van zaken Groene kerk

Een gemeentelid stuurde aan de kerkenraad een brief toe over de Groene kerk. De inhoud van die brief betrekken we bij de evaluatie van het groene beleid.

 

  1. Verslagen commissies

Er zijn geen verslagen.  Vanuit de diaconie is nog het volgende te melden:

-de avondmaalsviering eind deze maand zal corona proof plaatsvinden;

-vanaf oktober gaan we gemeenteleden weer vragen de bloemen uit de kerk te bezorgen;

-op de nieuwsbrief gaan we vermelden of degenen die (collecte)geld aan de kerk over maken ook willen vermelden voor welk doel de gift bestemd is;

-kerstmaaltijd 2020 gaat niet door;

-de gebruikers van de kerktelefoon hebben een korting op het abonnement gekregen nu zij de kerktelefoon een tijdje niet hebben kunnen gebruiken;

-nu we tijdens de dienst niet collecteren is de diaconie tijdens de kerkdienst nog met één diaken vertegenwoordigd.

 

  1. Pastorale rapportages

De kerkenraad staat stil bij diverse gemeenteleden en gezinnen binnen de gemeente. We denken aan de (ernstig)zieken en aan degenen die in rouw zijn. 

 

  1. Rondvraag.

Er zijn geen onderwerpen voor de rondvraag.

 

  1. Sluiting

Sjoerd Blaas sluit de vergadering af met een gedicht: Invloed.  

 


«   »