Home » Wie we zijn » Organisatiestructuur » Kerkenraad » Kerkenraad verslag maart 2020

Kerkenraad verslag maart 2020

Gepubliceerd op 1 april 2020 om 00:30

Van de Kerkenraad

 Concept verslag kerkenraadsvergadering woensdag 11 maart 2020, in het Protestants Kerkcentrum.

Aanwezig: Frans Vijlbrief, Maya Scheunhage, Lenie Molendijk, Leo Looise, Adri Jobse, Simon Bommeljé, Esther Luteijn, Hannie Corbijn, Peter Geene, Sjoerd Blaas, Rian Coppoolse (aanwezig tot punt 8), Ds Beukenhorst (aanwezig vanaf punt 6) en Johan Groenenberg

Afwezig met kennisgeving: Ron Waverijn, Dirk van Maldegem en Ingeborg Coppoolse.   

 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering met een gebed uit het dienstenboek. 

 

 1. Notulen kerkenraadsvergadering 12 februari 2020.

De kerkenraad stelt de notulen met enkele kleine redactionele wijzigingen vast. 

Naar aanleiding van de notulen wordt medegedeeld:

- Er wordt nog gezocht naar een derde preeklezer.

- De verslagen van de huiskamer gesprekken zijn nog niet allemaal door Peter Geene ontvangen. Verzoek om de verslagen zo spoedig mogelijk toe te zenden.

 

 1. Besluitenlijst moderamenvergadering 2 maart 2020.

Naar aanleiding van:
- Er zijn twee noodpreken beschikbaar die bruikbaar kunnen worden, 1 van ds. Beukenhorst en 1 van ds. Kip.

- Het zoeken naar preeklezers geschiedt door Frans Vijlbrief en niet – zoals in de besluitenlijst is aangegeven - door Ron Waverijn.

- De kerkrentmeesters hebben besloten medewerking te verlenen aan het inrichten van een stempelpost voor Terres des Hommes op 4 augustus 2020 in de hal van het PKC. De overige ruimten zijn niet beschikbaar, omdat die bezet zijn voor de in die week te houden rommelmarkt.

- De kerkrentmeesters hebben besloten medewerking te verlenen aan de wandeltocht langs onbekende plekken in Oostkapelle op 5 mei 2020. Beide kerkgebouwen zijn dan geopend van 18.30 uur – 20.30 uur. Er zijn dan 2 vrijwilligers per locatie nodig.

Voor het overige neemt de kerkenraad kennis van de besluitenlijst.

 

4 - 1 Jaarrekening kerk 2019.       

Simon Bommeljé geeft een toelichting op de jaarrekening 2019. De kascontrolecommissie bestaande uit R. Stoffels en J. de Boer hebben de stukken akkoord bevonden.
De stukken en de tijdens deze vergadering gegeven toelichting geven geen aanleiding tot vragen of opmerkingen vanuit de kerkenraad. De kerkenraad stemt in met de jaarrekening en dankt Simon Bommeljé en de boekhouder Adri Rottier voor de verrichte werkzaamheden in 2019.
De jaarrekening kan aan de leden op de gemeenteavond worden voorgelegd.

 

4 - 2 Aandachtspunt vanuit de diaconie – benoeming commissieleden.

De kerkenraad stemt in met het voorstel om:

-de huidige handelwijze te handhaven. Deze houdt in dat alleen ambtsdragers een bevestigingsbrief krijgen. Leden van commissies worden gezocht door de commissies zelf met inachtneming van de uitgangspunten van het beleidsplan.

-bij aftreden van en toetreden tot een commissie moet de secretaris of voorzitter van de commissie de scriba/kerkenraad informeren en de benoemde zelf.

4 – 3 Aandachtspunt vanuit de diaconie – avondmaalsviering.

De kerkenraad stemt in met het voorstel:

-om het thuisavondmaal aansluitend op de kerkdienst te doen plaatsvinden; Er zullen goede afspraken gemaakt moeten worden over benodigdheden en gang van zaken.

-dat een avondmaalsviering voor ouderen in de Egelantier geen geschikte optie is.

-de Taakgroep Eredienst te verzoeken na te gaan of (wellicht bij wijze van proef) 1 maal per jaar een verkorte avondmaaldienst gehouden kan worden (die bijv. later begint 10.30 uur) zodat ook personen die niet lang kunnen zitten de mogelijkheid krijgen deze dienst bij te wonen. Na advies Taakgroep Eredienst komt dit terug in kerkenraad.

 

4 - 4 Aandachtspunt vanuit de diaconie – gezin in Oostkapelle.

De kerkenraad stemt in met het voorstel om gelet op de specifieke problematiek bij het betreffende gezin op dit moment geen actie te ondernemen. De situatie in het bijzonder ten aanzien van de kinderen wordt in de gaten gehouden. De problematiek is in de diaconie besproken en wordt daar zo goed mogelijk gevolgd.

 

4 – 5 Collecte doel Kerk en Israël najaar 2020.   

De kerkenraad stemt in met het voorstel om het doel van de collecte (PKN Kerk en Israël) niet te wijzigen. Aan de situatie van zowel Israël als de Palestijnen wordt in de dienst voldoende aandacht besteed.

4 – 6  Voorstel preventie corona virus. 

De kerkenraad volgt het advies van de PKN op. Dit betekent, dat:

- Bij het avondmaal op witte donderdag niet met een beker worden rondgegaan. In plaats daarvan zal met kleine bekertjes op een blad worden rondgegaan. De diaconie zal dit verder uitwerken.
Er zijn dan voor deze rondgang twee diakenen nodig zijn, 1 voor het blad met de volle bekertjes en 1 voor het blad waarop de lege bekertjes geplaatst kunnen worden.

- Met onmiddellijke ingang, voorlopig afzien van het handen schudden tijdens de diensten. De ouderling van dienst van komende en volgende zondagen zal bij aanvang van de dienst hierover een extra mededeling doen.

- Bij het plannen van bezoeken rekening te houden met de kwetsbare mensen en daarnaar handelen. 

 

 1. Verslagen commissies

- Medegedeeld wordt dat er met Pinksteren geen aparte Duitse dienst wordt gehouden.

- Vanuit het web team wordt gevraagd om de tekst op de website nog eens kritisch te bekijken en waar nodig te actualiseren.

- Voor het overige nemen we kennis van het verslagen. 

 

 1. Pastorale rapportages

De kerkenraad staat stil bij diverse gemeenteleden en gezinnen binnen de gemeente. We denken aan de (ernstig)zieken en aan degenen die in rouw zijn.  

 

 1. Rondvraag.

- Rian Coppoolse bedankt de kerkenraad voor de bloemen/planten die zij heeft ontvangen.

 

 1. Bezinningsonderwerp kerkenraad maart 2020 – Veilige kerk.

Frank Scheunhage is bij dit bezinningsonderwerp aanwezig. Met Johan Groenenberg,  Maya Scheunhage en Ron Waverijn zal hij een werkgroep vormen die het onderwerp “Veilige kerk” verder uitwerken.

 

Verder zijn aanwezig ds. Jaap Lukasse en Anneloes Steglich die het bezinningsonderwerp in de kerkenraad verder toelichten en de bezinning daarover begeleiden. Beide personen zijn aangesteld als vertrouwenspersoon en de PGO zal ze voor Oostkapelle ook als zodanig aanstellen.
Aan de hand van een aantal stellingen wordt nader ingegaan op de vraag wat wordt onder een “Veilige kerk” verstaan, waar moeten we op letten en hoe moeten we ons ten aanzien van anderen opstellen.

 

De werkgroep zal aan de hand van hetgeen naar voren is gebracht het onderwerp voor Oostkapelle verder uitwerken mede aan de hand van het stappenplan “Veilige gemeente”.  

 

 1. Sluiting

Maya Scheunhage leest het gedicht uit de 40-dagen-kalender.   

 

 

Broeders en zusters van de PG Oostkapelle, 

 

De maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus houden ons, leden van de PG Oostkapelle en inwoners van ons dorp, in zijn greep. Vanuit de kerkenraad willen we met u delen wat dit betekent voor onze gemeente en ons gemeenteleven.

 

Rondom de kerkdiensten

We hebben besloten om het advies van het Dienstencentrum van de PKN te volgen en dat houdt in dat we in ieder geval tot 6 april 2020 geen diensten houden. Het is vrijwel zeker dat er ook in de maand april geen kerkdiensten en activiteiten zullen plaatsvinden. We wachten de adviezen van het Kabinet en het Dienstencentrum van de PKN af.   

 

Wij vinden het in deze onzekere tijd gewenst om vanuit het Woord van God hoop en troost te bieden en met elkaar onze zorgen te kunnen delen. Dat kan op verschillende manieren:

-wekelijks door een zondagochtend-wijding door onze eigen predikant ds. Ph.A. Beukenhorst. Hij gaat voor in een korte wijding, zonder kerkbezoekers. Die is wekelijks vanaf de zondag te beluisteren via de KerkOmroep, te bereiken via onze website www.pgoostkapelle.nl;

-op zondagmorgen is op de tv een kerkdienst te volgen om 09.20 uur op NPO 2 vanuit de Protestantse Kerk;

-vanuit de classis Delta is het initiatief genomen voor het wekelijks uitzenden van een dienst, ook zonder kerkbezoekers, via de website: www.gelovenindedelta.nl.

 

Wijzigingen laten we weten via onze website www.pgoostkapelle.nl of het Kerkblad. 

 

Rondom gemeenteactiviteiten

Ook activiteiten in onze kerken en bij gemeenteleden komen vrijwel zeker te vervallen tot eind april.

 

Omzien naar elkaar

Door de maatregelen rondom corona zijn er veel mensen die zich eenzaam voelen of met plotselinge gevoelens van angst of verdriet zitten. We denken aan ouderen, zieken, gemeenteleden met weinig familie, vrienden of contacten, mensen die zorg nodig hebben en aan iedereen voor wie het een last is in deze weken op elkaars lip te zitten. Een bezoekje is prettig en geeft lucht. Maar juist bezoek is in deze periode niet raadzaam.

 

Als kerkelijke gemeenschap willen we omzien naar elkaar. We vragen uw inzet om dat ook in deze periode te realiseren.

 • Onze predikant, de wijkouderlingen en de pastoraal medewerkers zijn beschikbaar voor een telefonisch gesprek, als moment van contact of om even uw hart te kunnen luchten. De telefoonnummers staat in het Jaarboekje vermeld;
 • Ieder die deelneemt in een commissie, werkgroep, gespreksgroep of anderszins vragen we om regelmatig contact te houden met elkaar via telefoon of whatsapp.
 • Hebt u praktische hulp nodig of kunt u die bieden? Neem contact op met de wijkdiaken. Telefoonnummer is ook in het Jaarboekje terug te vinden, of neem contact op met onze predikant.

 

We nodigen u uit om thuis te zingen of te lezen lied 416 (Liedboek 2013) en zo met elkaar in geloof verbonden te zijn als één gemeenschap.

 

1 Ga met God en Hij zal met je zijn:            4 Ga met God en Hij zal met je zijn,

bij gevaar, in bange tijden,                            tot wij weer elkaar ontmoeten,

over jou zijn vleugels spreiden.                    in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.                Ga met God en Hij zal met je zijn.

 

Hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Frans Vijlbrief,  preses

Ron Waverijn, scriba

Ds Flip Beukenhorst, predikant


«   »