Home » Wie we zijn » Organisatiestructuur » Kerkenraad » Verslag gemeenteavond 27 november 2019

Verslag gemeenteavond 27 november 2019

Gepubliceerd op 12 februari 2020 om 12:00

Kort verslag van de gemeenteavond op woensdag 27 november 2019 in de Zionskerk,  aanvang 19.30 uur. 26  aanwezigen

 1. Opening
  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij leest een gebed van Bonhoeffer.  
 1. Begroting kerk 2020.
  Simon Bommeljé  geeft een uitgebreide toelichting op de concept begroting voor 2020. Ook geeft hij een doorkijkje naar de komende jaren. Dat perspectief is niet rooskleurig nu de kosten toenemen en de inkomsten afnemen. Er valt daarom niet aan te ontkomen om ons financieel beleid flink bij te stellen. Daarom bereidt het college van kerkrentmeesters een perspectieven nota voor over de mogelijkheden om het beleid bij te sturen. Vervolgens beantwoordt hij een aantal vragen:
  -de huuropbrengst van de pastorie heeft betrekking op één gebouw;
  -de nog te betalen kosten heeft betrekking op een stelpost;
  -de genoemde bedragen in die stelpost zijn niet helemaal correct en behoeven aanpassing;
  -er zijn geen reserves waaruit we het onderhoud aan de gebouwen kunnen bekostigen. Onderhoudskosten komen zodoende ten laste van het vermogen van de kerk. Het is niet gewenst om overal onderhoudsreserves voor aan te houden;
  -de penningmeester gaat na hoe de verzekerde waarde voor de pastorie en PKC is vastgelegd in de polis;
  -de suggestie om de pastorie te verduurzamen is een goede zaak;
  -de inkomsten van de St. Vrienden van de Dorpskerk zijn bedoeld voor het onderhoud van de Dorpskerk. Deze bedragen zijn niet opgenomen in de begroting van de kerk, omdat de stichting een zelfstandig rechtspersoon is.

  De voorzitter bedankt het college van kerkrentmeesters voor het vele werk dat verzet is voor het samenstellen van de begroting en de onderliggende stukken.
 1. Begroting Diaconie 2020
  Ingeborg Coppoolse geeft een toelichting op de begroting en licht diverse posten toe. Zij geeft nog aan dat de diaconie 8 ha landbouwgrond in bezit heeft. De Hof van Heden en de volkstuinencomplexen maken hier deel van uit. Er zijn geen verdere vragen. De voorzitter bedankt ook Ingeborg voor het vele werk.
 1. Plaatselijke regeling pg Oostkapelle
  Ron Waverijn geeft een toelichting op de inhoud van de plaatselijke regeling. In deze regeling staat verwoord hoe we onze kerkelijke gemeente hebben georganiseerd. Het is dus geen beleidsstuk, maar een stuk dat betrekking heeft op de organisatie van onze kerk. De kerkenraad gaat nu de regeling vaststellen en toesturen aan het moderamen van de Classis Delta.
 1. Gedachtenisplekken in de beide kerken.
  Mieke Vijlbrief en Janneke Geene geven een toelichting op de gedachtenisplek die in beide kerken wordt ingericht. In de Dorpskerk gaat het om een lezenaar met een boek waarin de namen van de overledenen kunnen worden geschreven. In de Zionskerk staat naast de kansel een tafel met daarop een schaal en een kaarsenstandaard. In de schaal leggen we een witte steen met daarop de naam e.d. van degene die is overleden. Ds Beukenhorst geeft vervolgens een toelichting hoe we dit feitelijk gaan uitvoeren.
 1. Ronvraag
  Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
 1. Sluiting
  Ds Beukenhorst sluit rond 21.30 uur de vergadering met gebed.

«   »