Home » Wie we zijn » Organisatiestructuur » Kerkenraad » Verslag gemeenteavond 27 maart 2019

Verslag gemeenteavond 27 maart 2019

Gepubliceerd op 12 februari 2020 om 12:00

Kort verslag van de gemeenteavond op woensdag 27 maart 2019 in de Zionskerk , aanvang 19.30 uur. 25 aanwezigen

 1. Opening
  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij leest uit Psalm 25 en gaat voor in gebed.Jaarrekening kerk, diaconie en ZWO.
  Simon Bommeljé licht de jaarcijfers toe aan de hand van een presentatie. Hij geeft aan dat over 2018 sprake is van een tekort van rond de € 5.800.  Hier moet dan nog aan toegevoegd worden het resultaat van de herinrichting van de Dorpskerk (tekort van afgerond € 100.000). Per saldo een tekort van ruim € 105.000. Nu we in 2018 een legaat hebben ontvangen, die voorlopig is vastgesteld op       € 60.000, is per saldo het tekort € 45.000. De heer Bommeljé geeft een toelichting bij verschillende posten uit de jaarstukken. Desgevraagd deelt hij mee dat de kerk rond de € 300.000 in kas heeft.
  De vrijwillige bijdragen lopen terug. Het neemt niet weg dat er ruim 360 adressen een bijdrage aan de kerk toekennen van gemiddeld € 340 per jaar. Het toekomst perspectief noopt er wel toe ons te beraden hoe we de kerk financieel gezond kunnen houden. Het college van kerkrentmeesters komt daarom dit najaar met een perspectieven nota.
  De vergadering spreekt de waardering uit over de wijze waarop de jaarstukken zijn samengesteld. De vergadering stemt daarom ook in met de jaarstukken en neemt kennis van de bevindingen van de kascontrolecommissie.
  De naam van degene die een legaat aan de kerk heeft nagelaten kunnen we om privacy overwegingen niet noemen. Over de Vrienden van de Dorpskerk wordt meegedeeld dat hiervoor een afzonderlijke stichting in oprichting is. Via het kerkblad volgt hier nog nadere informatie over.
  Simon Lous krijgt van de voorzitter het woord. Hij maakt van die gelegenheid gebruik om Adri Rottier (onze scheidende boekhouder) te bedanken voor het vele werk dat hij de afgelopen 14 jaar voor onze kerk heeft verzet. Niet alleen dat hij deze taak heeft uitgevoerd, maar in het bijzonder de manier waarop. Als blijk van waardering krijgt hij een cadeaubon aangeboden.
 1. Jaarstukken diaconie
  Ingeborg Coppoolse geeft aan de hand van een presentatie een toelichting op de jaarstukken van de diaconie.  De inkomsten van de diaconie bedragen circa € 20.000. De uitgaven circa € 22.000. Jaarlijks gaat uit het vermogen van de diaconie een bedrag van € 2.000 naar een goed doel.  Het volgend jaar zal Ingeborg in de jaarstukken ook aangeven hoeveel grond de diaconie in bezit heeft.
  De vergadering gaat akkoord met de jaarstukken en neemt kennis van het verslag van de kascontrolecommissie.
 1. Jaarstukken ZWO
  Jos de Korte licht de jaarcijfers van de ZWO toe. Bij de ZWO gaat het om inkomsten van rond de € 11.000 en daar staan tot een bedrag van € 10.000 uitgaven tegenover.
  De vergadering gaat akkoord met de jaarstukken
  De voorzitter maakt nu gebruik van de gelegenheid om Ingeborg Coppoolse Simon Bommeljé en Jos de Korte te bedanken voor de presentatie en de toelichting die zij hebben gegeven. Dank dus voor het vele werk dat voor de kerk is verzet.
 1. Rondvraag
  Krijn Jan Coppoolse dankt onze predikant voor het vele werk dat hij verzet ook via de maandelijkse artikelen in de Klapbank. Rina Jobse vraagt aandacht voor een goede instructie rond het gebruik van de geluidsinstallatie in de Dorpskerk. De kerkrentmeesters pakken dit op.
 1. Werkzaamheden ZWO-commissie
  Lian Jobse-Vonk en Noor Maclean zijn gevraagd een toelichting te geven op het werk van deze commissie. Zij benadrukt dat commissie werkt vanuit de opdracht van de naastenliefde. Voor de commissie betekent dit werkzaamheden op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De coördinatie van de ZWO-projecten loopt via Kerk in Actie.  Los van de verschillende collectes doet Oostkapelle ook mee aan het project, namelijk: Zeeland voor Pakistan. Bij dit project wordt samengewerkt met die partnerorganisaties (NOAD =  hulp aan gezinnen en leerprogramma’s voor ouders; OTS = ondersteuning van theologische scholen; REEDS = project voor dorpsontwikkeling en helpt boeren op het platteland). In Oostkapelle worden verschillende acties georganiseerd om deze projecten financieel te ondersteunen. Vanaf 2020 komt er een nieuw project in Indonesië.
 1. Werkzaamheden jeugdwerk Oostkapelle
  Maya Scheunhage en Anja den Hollander geven aan de hand van de jaarcyclus een toelichting op het jeugdwerk binnen onze gemeente.  Zij noemen de volgende activiteiten: Startweekend met activiteiten voor de jeugd; het clubwerk met twee groepen; de 12+ groep voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar; het Kinderkerstfeest; de Oliebollenactie op oudejaarsdag; de zondagse Kindernevendienst; het werk van de crèche (daar is nauwelijks nog belangstelling voor);  het onderhouden van de contacten met de basisschool; de Jeugdkerk, die in clusterverband plaatsvindt; de Tienerdiensten; Jong kookt voor Oud; het ontbijt met Palmpasen, het deelnemen aan activiteiten bij de Hof van Heden en de Rommelmarkt en tenslotte het Jeugdkamp. Zo zijn er voor onze jeugd een groot aantal activiteiten waar ze aan kunnen deelnemen.

  De voorzitter bedankt Lian, Noor, Maya en Anja voor de interessante presentatie. Op die manier hebben de ZWO-commissie en de Jeugdouderlingen een beeld gegeven van wat zij zoal oppakken en uitvoeren. Onze hartelijke dank daarvoor.
 1. Afsluiting
  Nadat de voorzitter iedereen heeft bedankt voor zijn en haar aanwezigheid sluit ds. Beukenhorst de avond af met een gebed.

 


«   »