Home » Wie we zijn » Organisatiestructuur » Kerkenraad » Verslag gemeenteavond 28 november 2018

Verslag gemeenteavond 28 november 2018

Gepubliceerd op 1 december 2018 om 12:00

Kort verslag van de gemeenteavond op woensdag 28 november 2018 in het PKC, aanvang 19.30 uur. 30 aanwezigen

  1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij gaat voor in gebed.

  1. Begroting kerk 2019.

Adri Rotter geeft een uitgebreide toelichting op het financieel resultaat van de herinrichting van de Dorpskerk. De kosten zijn meegevallen. Gingen we aanvankelijk nog uit van een bijdrage uit het vermogen van € 166.000. Het eindresultaat geeft aan dat het om een bedrag van € 106.812 gaat.  Verschillende omstandigheden hebben daar aan bijgedragen, onder meer de inzet van vele vrijwilligers en kosten die door sponsoren zijn betaald.

  1. Begroting kerk 2019

Allereerst geeft Adri Rottier aan dat hij bij het opstellen van de begroting de volgende trend ziet:
-dalend aantal leden en dus afname van vrijwillige bijdragen

-prijsstijging en inflatie, dus hogere kosten.

De prognose voor 2019 is dat de uitgaven geraamd zijn op € 193.295 en de inkomsten € 173.330. Een begroot tekort van € 19.965. Voor onze kerk geen positief vooruitzicht, vandaar dat het College van kerkrentmeesters komend voorjaar komt met een perspectievennota. Een nota met voorstellen om onze kerk over welke beslissingen genomen moeten worden om de kerk financieel gezond te houden. Dat zal vragen om ingrijpende beslissingen. Vervolgens geeft Adri een toelichting op diverse begrotingsposten.  Op een vraag of de kerkelijke gemeente ook betrokken is bij de ontwikkelingen van de gemeente Veere rond het maatschappelijke vastgoed, deelt het college van kerkrentmeesters mee dat er verschillende keren verkennend overleg is geweest. Het zijn overigens plannen voor de langere termijn . De suggestie om in clusterverband een kopieerapparaat te gaan huren wordt meegenomen.

De voorzitter bedankt Adri Rottier voor de toelichting en het vele werk dat hij als boekhouder voor onze kerk verzet.

  1. Begroting diaconie

Ingeborg Coppoolse geeft een toelichting op de begroting en licht diverse posten toe. Er zijn geen verdere vragen. De voorzitter bedankt ook Ingeborg voor het vele werk.

  1. Rondvraag

Aan de orde wordt gesteld om iets te doen tegen het teruglopend kerkbezoek. Verschillende suggesties worden meegegeven, zoals het geven van vastigheid aan de jongeren en het zingen van meer traditionele liederen of liederen uit de bundel Geroepen om te Zingen. Ook bij de kerkenraad ligt een verzoek over het zingen van liederen uit andere bundels dan het Liedboek. Binnenkort gaat de kerkenraad zich hierover  beraden, nadat de Taakgroep Eredienst hier een advies over heeft gegeven. De vanavond ingediende voorstellen neemt de kerkenraad dan mee in de afweging.

De koster vraagt wie gebruik maken van het PKC en na gebruik het licht niet uitdoen en de verwarming niet laag zetten.

  • Na de pauze geeft de voorzitter een korte presentatie over het bezinningsonderwerp: Wat willen we als kerk voor het dorp Oostkapelle betekenen? Daarna gaan de aanwezigen in driegroepen uiteen om over dit onderwerp met elkaar in gesprek te gaan. De rapportage van de drie groepen wordt gebundeld om op een later tijdstip te bespreken in een vergadering van de kerkenraad.

 

Ds Beukenhorst sluit rond 22.00 uur de vergadering met gebed.


 »