Predikant

Predikant: ds Ph. A. Beukenhorst, geboren op 9 maart 1957

Curriculum

1989 tot 1995: jeugdpredikant in de Protestantse Gemeente Antwerpen-Noord
1995 tot 2000: predikant in de Protestantse Gemeente Menen
2000 tot 2013: predikant in de Protestantse/Hervormde Gemeente Oostburg-Zuidzande (PKN)
2013 tot heden: predikant in de Protestantse Gemeente Oostkapelle (PKN)

Huidige bovenplaatselijke taken:
voorzitter Classicale ZWO-commissie Walcheren (PKN); moderamen-lid van het Regionaal College voor Visitatie in de provincie Zeeland (PKN); voorzitter van de Stichting Steunfonds Silo-Nederland

 

Meditatie

Over de Schepping en de Groene Kerk

 Aan het begin van de Bijbel in het boek Genesis, staat de overbekende lofzang op Gods goede Schepping. God schiep hemel en aarde en Hij zag dat het heel goed was. Het is een mooie belijdenis, Gods Schepping is alzo onze basis, ons thuis. Uit Genesis 2 citeer ik twee verzen, die voor de actuele thematiek van de Groene Kerk belangrijk zijn: eerst vers 7: ‘Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen.’ – en vervolgens vers 15: ‘God, de HEER, bracht dus de mens in de tuin van Eden, om die te bewerken en ervoren te waken.’

We lezen: de mens is gemaakt uit het stof van de aarde. Dat is een belangrijk inzicht, want het heeft te maken met de verwantschap tussen de grond en de mens. In de oorspronkelijke oude tekst van de Bijbel kun je die verwantschap zelfs nog beter horen klinken in de twee Hebreeuwse woorden “adama” en “adam”. Het woord “adama” – dat is het woord voor roodkleurige kleigrond die in sommige streken van het Midden Oosten voorkomt. En nu wordt dus in de Bijbel verteld hoe God uit die roodkleurige “adama”, de mens formeert, een mens van vlees en rood bloed. De mens is in het Hebreeuws “adam”. De mens getrokken uit de klei. Lees de volgende zin eens hardop voor en u hoort het: de “adam” is getrokken uit de “adama”. De “adam”, letterlijk vertaald is dat ‘de bloedrode mens’. Adama – adam, de roodkleurige grond en de bloedrode mens. Adama – adam: de aardegrond en de mens zijn in het eerste verhaal van de Bijbel, al meteen met elkaar verbonden. En dat geldt ook voor ons, wij zijn als het ware uit de klei getrokken, ons lichaam past bij deze aarde, we zijn met de aarde verbonden. 

Die aarde en die mens, allebei zijn ze in de handen van de Schepper, onder de hoede van God. In het Scheppingsverhaal wordt ook verteld dat God de mens zegent. Die zegen, dat is een cadeau van God, maar die zegen houdt ook een opdracht in. En dan verwijs ik naar dat andere hierboven geciteerde Bijbelvers Genesis 2 vers 15. In dat Bijbelvers staat dat God de mens laat rusten in de Hof van Eden om… de Hof te dienen en te bewaken. De mens heeft de aarde gekregen als een soort Hof van Eden, om die Hof en die aarde te bewerken en te bewaren. De opdracht, de vraag is dan: zullen we dit ook waarlijk en concreet doen? Als christenen geloven, belijden en weten we: God geeft ons liefde en vergevende genade, niet als een verdienste, maar als een geschenk. En daarbij past dan onze dankbaarheid. Als christenen mogen we nu ook belijden: God geeft ons de Schepping, de aarde als een prachtig cadeau. En daarbij past dan duurzaamheid. Laten we daarom heel zorgvuldig omgaan met Gods goede Schepping, dankbaar en duurzaam.

In Nederland zijn al 136 kerkelijke gemeenten aangesloten bij de actie ‘Groene Kerk’. In Zeeland zijn dat er 4: de Protestantse Gemeenten in Oostkapelle, Goes en Schoondijke en de Evangeliegemeente in Oost-Souburg.

Wat wil men met deze actie ‘Groene Kerk’? Elkaar en de omgeving laten zien dat geloof leidt tot zorg voor elkaar en de Schepping. Het doel is: samen zorgen voor de aarde en alles waar daarop leeft. De Bijbel roept op om werk te maken van een rechtvaardige levenshouding en om te zien naar de naaste. Groen zijn betekent in wezen: de ander niets tekort doen. Meedoen met deze actie geeft het kerk-zijn nog meer waarde. De actie moedigt kerkelijke gemeenten aan om elk jaar een nieuwe stap te zetten die de kerk duurzamer, eerlijker, milieubewuster maakt. De centrale vraag is: wat betekent zorg voor de Schepping vanuit Bijbels perspectief in mijn kerkelijke gemeente, maar vooral ook in mijn persoonlijke leven? Is er hoop voor Schepping, hebben wij een hart voor de Schepping? Wat doen we hiermee in ons dagelijkse leven thuis? Voorbeelden, geen voorschriften: koop bewust, gebruik fairtrade-producten (koffie, thee, cacao, sap, suiker, koekjes, wijn, bloemen, theedoeken, handdoeken), milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen (vermijd chloor), tweedehandsproducten, koop producten van duurzame materialen (bijvoorbeeld van fsc-hout), energiezuinige apparaten (A+++-labels), etc…

Zorg voor de Schepping is voor ons een levenshouding die wortelt in ons leven met God. We geloven dat Gods verlossing ook betrekking heeft op onze relatie met de Schepping. Immers, ook deze relatie is gebroken en heeft herstel, heling nodig. De boodschap van Jezus over Gods Koninkrijk van recht en vrede hier al op aarde, moedigt ons aan om hier en nu zorg te dragen voor de Schepping. In de Bijbel wordt God beleden als de Heer van de Schepping en de mens krijgt dan een taak om namens God die Schepping goed te beheren, we lazen dit in Genesis 2. Maar ook elders, bv. in Psalm 8. Die Psalm begint en eindigt met een lofzang. In het hart van de Psalm wordt de mens als ‘bijna een god’ geroepen om de majesteit van God te weerspiegelen. De mens zal heersen over wat hem is toevertrouwd: het werk van Gods handen. Maar dan wel een ‘heersen’, volledig in de stijl van God, die het ook steeds opneemt voor wat klein en kwetsbaar is.  

 

Ds. Flip Beukenhorst,

protestants predikant te Oostkapelle.